College moet opnieuw aan de slag met breedbandplan

Het college is van plan te investeren in een bedrijf dat breedband in Fryslân in beheer heeft. De VVD staat achter het doel: iedere Fries toegang tot breedbandinfrastructuur. De vraag is wel wat versta je eronder? Op welke manier wil je dit realiseren?

Welke rol neem je als provincie op je? Wat mag het kosten? Wat zijn de risico's? VVD-statenlid Aukje de Vries vindt dat er eerst een hoorzitting en expertmeeting georganiseerd moet worden om zaken duidelijker te krijgen.

Tussen de 93 en 98% van de huishoudens heeft in Fryslân de beschikking over één vorm van breedband (te weten kabel), 3,3% beschikt daarnaast ook over glasvezel.

De VVD vindt dat de nu voorliggende informatie niet voldoende houvast biedt om al direct over te gaan tot de uitwerking van één scenario. Mogelijk zijn er nog andere scenario's of moet er nog een tussenstap gedaan moet worden.

De VVD vindt de financiën in het stuk onvoldoende onderbouwd. Grote verschillen in de scenario's zijn niet goed te verklaren. Je kan je daarnaast afvragen of een bedrijf waarin marktpartijen participeren wil investeren in onrendabele gebieden en mag investeren in rendabele gebieden voor breedband/glasvezel.

Onduidelijk is ook of in sommige scenario's de zogenaamde witte gebieden, zonder kabel of glasvezel, wel worden voorzien van glasvezel. Er staat "nagenoeg" alle huishoudens. Terwijl het daar nu juist om gaat.

93% van de huishoudens in Fryslan heeft al toegang tot breedband. Voorkeursscenario van college grijpt fors in op een terrein waar ook de markt actief is. De VVD maakt zich zorgen over marktverstoring en concurrentievervalsing. De kabelbedrijven lijken niks te zien in het collegevoorstel en scherpen de messen. Gaat het college van GS straks mee in een agressieve campagne indien andere marktpartijen dit gaan inzetten zoals valt te lezen in het rapport?

Er is door het college geen aandacht besteed aan de aandachtspunten in het advies over de Europese commissie en de markt. De juridische risico's zijn groot. Daar moet beter naar gekeken worden.

Opmerkelijk is verder dat in 2008 het beleid van de provincie Fryslân nog volstrekt anders was. Namelijk het bevorderen van de vraag naar (innovatieve) toepassingen waarvoor in veel gevallen (ook) snelle netwerken nodig zullen zijn. En dus niet meer beleid dat gericht was op beschikbaarheid, betaalbaarheid en openheid van de telecommunicatie-infrastructuur. Het lijkt een zwabberbeleid.
Op basis van de discussie in de commissie heeft het college het voorstel terug getrokken. Het college komt na de zomervakantie met een nieuw voorstel en zal daaraan voorafgaand een hoorzitting of expertmeeting organiseren.