Dijk landscape-grass-field-farm-meadow-prairie-1145927-pxhere.com

Oeral droege fuotten

Waterschappen Zeezicht golden hour

Het Wetterskip heeft de plicht te zorgen voor de gehele waterhuishouding in Fryslân en deel van Groningen. Zowel achter de dijk als tegen wateroverlast van stortbuien. Ordentelijke watersystemen waarin alle watergangen het doen, inclusief de hulpmiddelen als duikers, sluizen, dammen, etc., is een noodzaak. De riolen kunnen vuilwater goed verwerken en gezuiverd weer afvoeren. De belangrijkste taak voor het Wetterskip blijft ervoor te zorgen dat we veilig blijven voor water; droge voeten zijn primaire levensbehoeften om te kunnen wonen, werken en recreëren in ons land. Daar is ook jouw hulp bij nodig

#hoedan

  • De verandering in het klimaat zorgt voor een stijgende zeespiegel en dus een lastige natuurlijke afvoer van water. Hiervoor zijn op termijn extra zee-gemalen nodig bijvoorbeeld bij Harlingen en Lauwersoog.
  • Dijkverzwaring aan de Waddenkust wordt buitendijks ecologisch vriendelijk uitgevoerd waardoor er geen compensatie (i.k.v. de habitatrichtlijn) hoeft plaats te vinden. Het Wetterskip spant zich in om doelgericht en innovatief de dijken te versterken waar nodig is.
  • De eigen bijdrage van de Friezen aan de dijkverzwaring vinden we te groot t.o.v. de Rijksbijdrage. Hierover willen we met ‘Den Haag’ andere afspraken maken.
  • Dijkbewaking is dag en nacht (betaald) oproepbaar wanneer nodig.
  • Dijkversterkingsprojecten zijn kansrijk voor toerisme, recreatie, natuur, energie en de regionale economie. De streek (omwonenden) worden hierbij actief betrokken in een vroegtijdig stadium.
  • Intensieve hoosbuien vragen om een goed onderhouden waterafvoersysteem. Het Wetterskip dient tijdig plannen te maken om vervangingen te kunnen aanbrengen bij bv stuwen en duikers. Maar ook gericht baggerwerken inplannen, waarbij de inbreng van de eigenaar een belangrijke rol kan spelen.
  • Exoten zoals de rivierkreeft of waternavel (waterplant) kunnen de veiligheid en de water aan- en afvoer bedreigen en moeten worden aangepakt. Dit moet bij het Wetterskip en de andere overheden voldoende prioriteit krijgen. Hiervoor is verandering van landelijke wetgeving wellicht noodzakelijk. Elke overheid dient vanuit de eigen rol en functie hier evenredig aan bij te dragen.