Water 20220709_152843

Genoch skjin wetter ek foar letter

Waterschappen Schoon Water

Een essentiële taak van het Wetterskip is schoon water en voldoende water. Schoon water is van levensbelang om gezond en veilig te kunnen leven en is daar kan niet aan getornd worden. Met (veelal) technische maatregelen heeft het Wetterskip haar taken tot nu toe uitgevoerd. De grenzen aan deze technische maatregelen komen in zicht in veel gebieden in Fryslân. De taak van het Wetterskip wordt daardoor complexer. Het is nodig nu grote stappen te zetten zodat er ook water is voor later; elke druppel telt.

Voldoende water, van goede kwaliteit in onze sloten, beken, meren, kanalen en rivieren is alleen mogelijk als het Wetterskip goed samenwerkt met alle partijen. Waterbeheer is teamsport en daar zijn we in Fryslân goed in. Om kampioen te blijven en de leefbaarheid in onze provincie te behouden zullen we de samenwerkingen intensiveren. VVD Fryslân ziet het Wetterskip als de spin in het web op het gebied van kennis, denkkracht en innovatieve oplossingen. Fryslân zal nog meer ‘water bewust’ en ‘water betrokken’ worden. Daarbij is het belangrijk dat inwoners en ondernemers zich realiseren dat ook zij een verantwoordelijkheid hebben.

 

#hoedan

 

Beter bestand tegen extremer weer

●        Het Wetterskip neemt bij besluitvormingen en de uitvoering van de huidige taken ook beheersmaatregelen tegen extremere weersomstandigheden op als risicofactoren.

●       Het Wetterskip doet mee aan innovatie op het gebied van waterbeheer, samen met bedrijfsleven en kennisinstituten. Juist innovaties op het gebied van klimaatadaptatie worden gestimuleerd.

●        Het watergebruik en de waterbeschikbaarheid zal in balans komen door gemeenschappelijk beeld te ontwikkelen op het gebied van grondwater.

●        Schade door droogte willen we zoveel mogelijk beperken door actief en beter samen te werken met partners. Dat doen we door het waterbewustzijn van inwoners, (agrarische) bedrijven en overheden te vergroten. Slimme gewasplanning en bodembeheer helpen daarbij. Samen zorgen we voor een systeem dat bestand is tegen extreme weersomstandigheden om de maatschappelijke schade zo laag mogelijk te houden.

Schoon water

●        Schoon oppervlaktewater is van levensbelang voor Nederlandse drinkwaterbedrijven, boeren en ondernemers die van schoon water afhankelijk zijn; iedereen kan zonder zorgen ondernemen, zwemmen, recreëren of vissen.

●        Altijd zoetwater: Het Wetterskip zorgt voor duurzame zoetwaterbeschikbaarheid en borgt dat op lokaal, regionaal en nationaal niveau.

●        VVD Fryslânis tegen zoet-zout overgangen langs de zeedijk. De beste plek voor een brakwatergebied is langs de Afsluitdijk. Het behouden van eerste klasse landbouwgrond heeft prioriteit.

●        In 2027 zal het Wetterskip en de provincie alle maatregelen om te kunnen voldoen aan de Europese ‘Kaderrichtlijn Water’ hebben geïmplementeerd. Dat betekent niet dat alle doelstellingen dan ook al zijn gehaald. We kiezen voor een realistische benadering. We spannen ons maximaal in, maar verlangen niet het onmogelijke. Het verwijderen van medicijnresten, zware metalen en microplastics is op grote schaal technisch onmogelijk. VVD Fryslân zet hier bij voorkeur in op een aanpak bij de bron.

●        Het Wetterskip spant zich in voor een goede visstand. Voor sportvisserij moet er langs het water ook een plek zijn. Bij inrichtingswerkzaamheden wordt daarmee rekening gehouden.

●        De Europese, landelijke of wetenschappelijk (internationaal) erkende normen voor waterkwaliteit zijn de normen die we voor het Wetterskip hanteren. Dit geldt ook voor de afgifte van stoffen, die gevaarlijk zijn  voor mens of milieu.

●        Het toezicht op het naleven van de wet en regelgeving en het aanpakken van vervuilers is een belangrijke taak van het Wetterskip, daar mag niet op worden bezuinigd.

 

Samenwerken aan water

●        Het Wetterskip werkt nauw samen met de provincie, landelijke overheid en gemeenten aan schoner water, waarbij de kosten en oplossingen in evenwicht zijn. Indien van toepassing dan wordt het principe ‘de vervuiler betaalt’ gehanteerd.

●        Het Wetterskip zet alle communicatiemiddelen in en werkt samen met gemeenten, natuurorganisaties, scholen en bijvoorbeeld tuincentra om inwoners ‘waterbewust’ en ‘water betrokken’ te krijgen. VVD Fryslân vindt dat elke jongere bekend moet worden gemaakt met het werk van het Wetterskip via school of excursies bij bijvoorbeeld het Woudagemaal. In onze geschiedenis heeft het water altijd een grote rol gespeeld. In de (nabije) toekomst zal dat niet anders zijn.

●        Denktanks zijn een goede manier voor kennisoverdracht tussen het Wetterskip en maatschappelijke organisaties of het bedrijfsleven.

  • Watergebruikers worden gestimuleerd om zuiniger om te gaan met beschikbaar water, door te zorgen voor onder meer eigen waterberging.

●        Draagvlak creëren in de mienskip is noodzakelijk. Bij projecten op bijvoorbeeld het gebied van dijkversterking en watergebiedsplannen kunnen inwoners participeren. Als het nodig is, kan voor elk gebied en project een andere manier van participeren ingezet worden.