Waterlandschap 20220506_133439

In betelbar en tjinstbar wetterskip

Waterschappen Molen

Het Wetterskip heft zelf belasting bij inwoners, boeren en ondernemers voor het zuiveren van water en het onderhouden van het watersysteem. Door verantwoord om te gaan met belastinggeld werkt het Wetterskip aan betaalbaar water, dat dienstbaar is aan de inwoners, boeren en bedrijven die belasting betalen.

De uitgaven van het Wetterskip worden ingezet voor de uitvoering van de taken van het Wetterskip

in Fryslân. VVD Fryslân wil een Wetterskip dat midden in de maatschappij staat, actief is en meer naar buiten treedt om open te communiceren met inwoners en betrokkenen. Er wordt helder aangegeven wat wél en niet kan op watergebied, nu en in de toekomst. Daarbij geldt: geen onnodige regels en een positieve houding bij voorstellen die door inwoners en ondernemers voorgelegd worden aan het Wetterskip.

Innovatie en gebruik van slimme ideeën en technieken op het gebied van watermanagement worden aangespoord en gesteund. Het Wetterskip kan daarmee een springplank zijn voor de Friese watersector.

Het Wetterskip heeft afgelopen bestuursperiode mede op aandringen van de VVD forse verbeteringen in de bedrijfsvoering doorgevoerd. De focus houden op efficiëntie en doelgericht werken blijft echter onverminderd van belang.

Daarnaast zet de VVDFryslân in op een duurzaam Wetterskip. Door de participatie in het windmolenpark Ny Hiddum Houw zal het Wetterskip in 2025 energieneutraal zijn. Het volgende duurzaamheidsdoel van het Wetterskip is CO2 neutraliteit in 2030. De VVDFryslân onderschrijft deze doelstelling. Daarnaast moet er blijvend aandacht zijn voor het terugdringen van emissies als stikstof, methaan, lachgas en fijnstof.

 

#hoedan Betaalbaar

●        De belasting wordt op een eerlijke manier verdeeld tussen inwoners, boeren en bedrijven. Iedereen, ook de natuurorganisaties, betalen mee.

Het Wetterskip zet maximaal in op het binnen halen van externe gelden/ subsidies uit Den Haag of Brussel voor het uitvoeren werkzaamheden (bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid of voor de mienskip).

●        De kwijtschelding wordt afgeschaft. Het Wetterskip is verantwoordelijk voor waterbeheer, het rijk is verantwoordelijk voor inkomenspolitiek. Voor mensen die de waterschapsbelasting niet kunnen betalen zijn er minima regelingen die gemeentes in kunnen zetten om mensen te helpen.

●        Het Wetterskip gaat verstandig en verantwoord om met belastinggeld. De organisatie is compact en sterk. We investeren in toekomstbestendige dijken, sluizen, gemalen en waterberging voor waterveiligheid. Goed waterbeheer en het bewaken van onze waterveiligheid kost geld en dit doen we tegen zo laag mogelijke kosten. Een sluitende begroting en niet laten stijgen van kapitaalslasten is voor de VVD Fryslân een belangrijk uitgangspunt.

●        Bij alle activiteiten houdt het Wetterskip oog voor beleid dat meer doelen kan dienen en dat mogelijkheden slim combineert. Vanuit de watertaken kan het waterschap meewerken aan het oplossen van bredere maatschappelijke vraagstukken rond bodem en klimaat. Te denken aan de energietransitie, de transitie naar een circulaire economie, biodiversiteit etc. Door scherp te begroten en geen onzinnige uitgaven zijn de kosten nooit hoger dan noodzakelijk.

 

Dienstbaar

 

●        Het Wetterskip is er voor iedereen. Dat begint met het bieden van een luisterend oor en goede dienstverlening.

●        Het Wetterskip heeft een toegankelijke website, goede digitale diensten, waarop de informatie helder en begrijpelijk wordt gepresenteerd en is goed bereikbaar. Sociale media wordt ingezet om mensen actief te informeren over actuele zaken en op een laagdrempelige manier te communiceren met inwoners, boeren en bedrijven.

●        Belanghebbenden kunnen meepraten en worden in een vroeg stadium betrokken bij de besluitvorming. Het waterschap werkt actief aan draagvlak.

●        Ondernemers en agrariërs hebben een direct aanspreekpunt bij het waterschap nodig.

●        Maatschappelijke initiatieven worden omarmd (right to challenge). Met name de initiatieven die gericht zijn op klimaatadaptatie. Er wordt ruimte geboden aan inwoners, agrariërs en ondernemers om initiatief te nemen om tot een oplossing te komen voor problemen in hun leefomgeving.

●        Digitalisering: voor inkoopbeleid, basisregistratie, belastingen en uitvoerende watertaken worden vooruitstrevende digitale middelen ingezet om de taken beter en goedkoper uit te voeren. Het Wetterskip zorgt ervoor dat de systemen veilig en betrouwbaar zijn en up-to-date beveiligd zijn in het kader van cybersecurity. Privacy is een groot goed; het Wetterskip waarborgt de digitale privacy van de inwoners en goed data beheren.

●        Het Wetterskip gaat met respect om met erfgoed en biedt inwoners de mogelijkheid om kennis te maken met het cultureel erfgoed door deze open te stellen bij bijvoorbeeld Open monumentendagen. Wetterskip Fryslân denkt ook mee met eigenaren van monumentaal erfgoed.

●        Het Wetterskip geeft ondernemers de ruimte en stimuleert ondernemers het beste te doen. Heldere, duidelijke én begrijpelijk regels helpen ondernemers hierbij. Regels die niet strenger zijn dan landelijke of Europese wet- en regelgeving.

●        Het Wetterskip dient zich goed voor te bereiden op haar taken binnen de Omgevingswet, die een andere manier van werken vraagt. Helder in kaart brengen welke watergebiedsplannen op orde zijn, wat in uitvoering is en waar inwoners en ondernemers rekening mee kunnen houden.

●        Bij innovatie werken overheid en bedrijfsleven goed samen. Het Wetterskip stimuleert en faciliteert innovatieve en creatieve initiatieven die van belang zijn en gerelateerd zijn aan water, bijvoorbeeld op het gebied van klimaatadaptatie of schoon water. Waterschappen zouden aan kunnen sluiten bij lokale startup initiatieven. Innovatieve oplossingen worden slim ingezet en aan elkaar verbonden. Investeringen in innovatie worden gedaan als de omgeving toekomstbestendig en waterveilig wordt. Beter, sneller, goedkoper en minder last voor inwoners en ondernemers gelden als criteria.

●        Experimenten voeren we graag uit met het Friese bedrijfsleven, waaronder de agrarische sector, zodat die voorop blijft lopen op het vlak van waterbeheer.

●        Het Wetterskip heeft veel bezittingen, zoals dijken, sluizen, bruggen, gemalen en rioolwaterzuiveringen, die tijdig onderhouden worden en vervangen als dit nodig is. Het Wetterskip maakt daarbij gebruik van de nieuwste technieken, die zorgen voor een zuiniger en beter gebruik en besparen daarmee geld.

Bestuur

●        Het dagelijks bestuur is los van het algemene bestuur verkozen en stemt niet mee over haar eigen voorstellen (het terzijde stellen van artikel 41 van de Waterschapswet). VVD Fryslân wil dat de hier voor nodige ontheffing van Gedeputeerde Staten in stand wordt gehouden dan wel opnieuw wordt gevraagd.