Natuur IMG_20210612_150006

Romte foar wetter

Waterschappen Zeilen

In Fryslân worden we geconfronteerd met heftigere buien, verzilting, bodemdaling en inklinkend veen. Het is noodzakelijk om ons huidige watersysteem aan te passen aan deze veranderende omstandigheden en keuzes te maken om Fryslân op een andere manier in te richten. Er is meer ruimte voor water nodig om de nieuwe uitdagingen zoals droogte het hoofd te bieden. Water kun je goed bergen in natuurgebieden en arme agrarische grond. In de stad en dorp kun je ook je eigen omgeving waterslim maken. Door samen te werken aan nieuwe maatregelen zorgen we dat Fryslân het hoofd kan bieden aan overstromingen, wateroverlast, hittestress, droogte, verdroging, bodemdaling en verzilting.

 

#hoedan

 

  • Elke druppel water telt. De inwoners spelen een rol bij het opvangen van water. VVD Fryslân stimuleert het afkoppelen van regenwaterafvoer op het riool, de aanleg van blauw-groene daken op gebouwen en blauw-groene (school)pleinen, het vergroenen van tuinen (‘tegel eruit, plantje erin’), wateropvang in sterk verstedelijkt gebied, etc. In nieuw aan te leggen woonwijken en industrieterreinen wordt dit de norm. Juist ook voor toekomstige generaties. In één keer goed; dit ontzorgt ook onze kinderen en kleinkinderen en bespaart uiteindelijk veel geld. Het Wetterskip werkt hierbij samen met gemeenten, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven.En onderzoekt samen met gemeenten de mogelijkheden voor het afkoppelen van regenwaterafvoer van het riool gebruikmaking van bestaande subsidieregelingen.

 

  • Het Wetterskip wordt vanaf begin betrokken bij keuzes in de ruimtelijke omgeving. Elke streek in Fryslân heeft zijn eigen aanpak nodig. Het Wetterskip heeft met de rayonbeheerders de gebiedskennis die noodzakelijk is om de juiste keuzes te maken voor de toekomst.

 

  • Om het landelijk gebied toekomstbestendig te maken heeft het water de ruimte nodig. Binnen het Fries Programma Landelijk Gebied zullen waterkwaliteitsdoelen een gelijkwaardige plek krijgen naast die van landbouw, natuur en energie.

 

  • Het landelijk gebied wordt klimaatbestendig door de verschillende opgaven slim te combineren: het watersysteem, natuur & bossen, verzilting, veenweideproblematiek, energietransitie, circulaire economie, biodiversiteit, en droogte-bestrijding.

 

  • Veenweide kent een eigen Friese aanpak (mei de mienskip). Deze moet voortvarend worden doorgezet in combinatie met de gebiedsgericht aanpak voor bijvoorbeeld stikstofproblematiek en de Natura2000 opgaven.

 

  • In de veenweideregio kunnen oudere woningen problemen ondervinden met de fundering door het inklinken van de bodem. VVD Fryslân pleit voor het op korte termijn instellen van een laagdrempelige en adequate schaderegeling (indien deze schade (deels) is te wijten aan het handelen van de overheid) en een landelijk subsidieregeling voor funderingsherstel.

 

  • Het IJsselmeer wordt gekoesterd als zoetwaterreservoir. VVD Fryslân is voor een eerlijke verdeling van deze zoetwatervoorraad in droge periodes. Ingrepen in het IJsselmeer die deze voorraad in gevaar brengen, moeten worden voorkomen.