Agenda Netwerk Noord Oost: complimenten voor de regio

NoordOost Friyslân is een regio die hard de weg timmert. Het is in de regio een mooi proces van onderop geweest. Het college van GS wil het nu door de streekagenda's elders in Fryslân herhalen en van bovenop opleggen. De VVD vraagt zich af of dat zo werkt.

Deze agenda loopt vooruit op de andere streekagenda's. De VVD wil weten of dit de toon zet voor andere streekagenda's. Schept dit een precedent, zeker als het gaat om het geld. Het college van GS is van mening dat als het gaat om de hoeveelheid geld dit niet een precedentwerking heeft voor de andere streekagenda's.

De geformuleerde ambitie voor het gebied is mooi, maar ook wel erg vaag. Net als de doelstellingen. Mede op verzoek van de VVD komt het college van GS voor de vergadering van Provinciale Staten nog met een nadere invulling van meetbare doelen en resultaten. Dit is een les uit het rekenkameronderzoek voor de plattelandsprojecten. Duidelijk moet zijn wanneer het een succes is en dat met het geld ook de beoogde doelen worden bereikt.

Financieel zitten er wat de VVD betreft nog wel wat open en losse eindjes in het voorstel. De exacte invulling van de € 12 miljoen bestaande middelen is nog niet duidelijk, en de koppeling aan de projecten ook nog niet. Daarnaast worden in het voorstel alleen de voorbereidingskosten van het project Kansen in Kernen gedekt. Voor de uitvoering is nog eens € 6,1 miljoen provinciaal geld nodig na 2015. Dat geld is er nog niet!

De VVD was verder benieuwd hoe het CDA de verkiezingsbelofte uit januari 2011 van 40 miljoen euro voor de regio (wordt 20 miljoen euro) aan de kiezers in de regio gaat uitleggen.

Publicatiedatum: 7 november 2011