Al eerder signalen over complicaties radarinstallaties voor windmolens

Het ministerie van defensie heeft aanvullende eisen gesteld aan ontwikkelaars van windparken in Nederland. Defensie breidt de beschermende zones rondom de acht militaire radarinstallaties uit tot 75 kilometer. Dat is nu nog 28 kilometer. Door de uitbreiding wordt heel Fryslân straks als ‘verstoringsgebied’ aangemerkt voor windmolens. Dit betekent dat voor iedere nieuwe windmolen aan Defensie toestemming moet worden gevraagd.

De VVD is geen voorstander van windmolens. Bij de vaststelling van de houtskoolschets in februari 2011 heeft de VVD al aangegeven dat het heel goed mogelijk is dat de molens niet in gekozen locaties geplaatst kunnen worden. Gedeputeerde Konst gaf toen aan dat er overleg was met defensie maar dat het nog niet bekend was hoe groot het probleem van de radar was.

VVD Fryslân heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld aan het college van GS.

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 39 Reglement van Orde

 

Gericht aan

GS / lid van GS

 

Het college van Gedeputeerde Staten
Onderwerp

 

Uitbreiding beschermde zones radarinstallaties (windmolens)
Vraag / Vragen  

  1. Is GS op de hoogte dat het ministerie van defensie aanvullende eisen heeft gesteld aan ontwikkelaars van windparken waarbij de beschermde zones rondom militaire radarinstallaties in Nederland wordt uitgebreid van 28 km naar 75 km? Wat is de status van deze aanvullende eisen?
  2. Hoe kijkt GS aan tegen deze ontwikkelingen?
  3. Welke gevolgen heeft dit voor het toekomstige windmolenbeleid in Fryslan?
  4. Welke gevolgen heeft deze maatregel voor projecten die onder de Rijkscoördinatieregeling vallen of mogelijk zullen vallen?
  5. Welke acties heeft het college van GS tot nu toe ondernomen met betrekking tot de Rijkscoördinatieregeling? Welke resultaten hebben deze acties gehad?
  6. Zijn er bij GS meer initiatieven op het gebied van windenergie in Fryslan bekend die mogelijkerwijs onder deRijkscoordinatieregeling zouden kunnen vallen dan de genoemde projecten in de brief van ELI dd. 10 april 2012?
  7. Hoe zijn de gesprekken met defensie destijds afgerond en wat was de uitkomst van deze gesprekken?
  8. Wanneer was het college van GS op de hoogte van de plannen van defensie om de beschermde zones rondom radarinstallaties uit te breiden? Zo ja, wat heeft GS met deze informatie gedaan? Zo nee, waarom niet?
  9. Hoe denkt het college van GS de doelstelling voor duurzame energie te kunnen halen zonder windmolens?

 

 

Indiener (s)
VVD

 

·        Sylvia Hosman, VVD Statenfractie

 

 

Publicatiedatum: 16 april 2012