Economie: "Banen ontstaan niet door de overheid maar door ondernemers"

Het hebben van een baan is meer dan alleen een inkomen. Het geeft ook regelmaat en een gevoel van eigenwaarde. Banen ontstaan niet door de overheid maar door ondernemers. Ondernemerschap en hardwerkende burgers zijn dé motoren van onze economie. De VVD vindt dat de overheid de randvoorwaarden moet scheppen om te kunnen werken en te ondernemen en belemmeringen moet weghalen.

Het midden- en kleinbedrijf is de banenmotor van Fryslân. Hier komt een groot deel van de werkgelegenheid vandaan. Meer dan 95% van het bedrijfsleven valt onder de noemer van het MKB. De sector is dan ook essentieel voor de Friese economie. De VVD Fryslân wil dat er meer aandacht vanuit de provincie voor het MKB komt. Specifieke aandacht heeft de VVD hierbij voor de maakindustrie (HTSM-sector) en de recreatiesector.

De VVD Fryslân wil dat er in het nieuwe college van Gedeputeerde Staten één verantwoordelijke gedeputeerde Economische Zaken komt met als specifiek aandachtsgebied het MKB. Deze gedeputeerde is daarmee integraal aanspreekpunt vanuit GS voor zaken die het MKB aangaan. Vermindering van regeldruk, investerings- en innovatieplannen en het bevorderen van werkgelegenheid behoren tot het domein van deze gedeputeerde. Investeringsplannen moeten in samenspraak met de sector meer worden afgestemd op de behoeften van het MKB.

Volgens gegevens van het UWV heeft de helft van de Friese werklozen geen startkwalificatie. De VVD wil dat opleiding en vraag uit de arbeidsmarkt beter op elkaar aansluit met als doel om meer gekwalificeerde mensen aan het werk te helpen. De VVD geeft hierbij prioriteit aan de aanpak van jeugdwerkloosheid, waarbij van belang is dat in de nabije toekomst een ernstig tekort aan gekwalificeerd technisch personeel wordt voorzien. De VVD wil technische opleidingen aantrekkelijker maken door betere voorlichting over kansen op de arbeidsmarkt en een betere samenwerking van het onderwijs met het bedrijfsleven. Ook is de VVD voorstander van het ‘leermeester-gezel’ principe.

Om meer kracht voor Fryslân te bewerkstelligen hebben we het menselijk kapitaal in Fryslân hard nodig. Voor mensen voor wie de afstand tot de arbeidsmarkt nu nog te groot is, kan opleiding soelaas bieden. De VVD Fryslân wil dat de provincie (als regisseur) samen met de branches en de regionale opleidingscentra door middel van een gericht opleidingsaanbod markt en onderwijs verbindt.

Publicatiedatum: 16 maart 2015