Begroting 2015: VVD wil meer tempo!

De VVD heeft tijdens de behandeling van de provinciale begroting 2015 aangegeven meer tempo van het college van GS te willen zien. Het lijkt erop dat dit college moegestreden is en op zijn laatste benen loopt. "En het tempo is er in voorliggende begroting al helemaal uit, en heeft er deze periode eigenlijk ook nooit in gezeten", aldus Klaas Kielstra.

En dat terwijl de provincie in Fryslân de laatste plaats is waar nog investeringsinitiatieven kunnen worden ontwikkeld. Met de teloorgang van de Friesland Bank, de machtsverschuivingen en verschraling binnen de NDC Mediagroep, de concentratie van politie, openbaar ministerie en justitie in Groningen en de krapper wordende gemeentelijke financiën is het landschap drastisch veranderd. De crisis heeft een behoorlijke verschraling teweeg gebracht en de provincie is de laatste plek waar nog middelen voor handen zijn.

De VVD wil dat er onder andere tempo gemaakt moet worden als het gaat om het aanpakken van verkeersonveilige knelpunten in provinciale wegen. De kruispunten op de N359 bij Bolsward, Wommels en Burgwerd zijn hier voorbeelden van. Om deze knelpunten met voorrang aan te pakken diende de VVD hiertoe een motie in waarbij 12 miljoen euro zal worden geïnvesteerd in het opwaarderen van deze kruisingen. De motie werd nagenoeg unaniem aangenomen. Het college zal voor 1 maart 2015 met concrete voorstellen komen.

Ook wil de VVD dat er meer tempo wordt gemaakt met de uitvoering van het investeringsprogramma Wurkje foar Fryslân (Nuon-middelen). Het geld is geregeld en de plannen liggen klaar. Waarom moet het dan nog zo lang duren voor dit tot uitvoering komt? Het initiatiefvoorstel (de Friese Energiepremie ) dat de VVD vorig jaar indiende bij de behandeling van Wurkje foar Fryslan heeft in 1 jaar tijd een uitgelokte investering van 8,5 miljoen euro gerealiseerd. Dat tempo zou de VVD graag ook bij andere projecten in Wurkje foar Fryslân willen zien.

Verder diende de VVD nog een motie in om pop-up stores tijdelijk toe te staan in het provinciehuis en een motie om het Fries Museum duidelijkheid te verschaffen over een financiële bijdrage voor de Tadema tentoonstelling. Beide moties werden aangenomen. Daarnaast heeft de VVD nog gevraagd om binnen de begroting middelen te zoeken om de productsubsidie van de Stichting Alde Fryske Tsjerken te verhogen zodat de ingezette kwaliteitsslag van de afgelopen jaren ook doorgetrokken kan worden. De gedeputeerde gaf aan binnenkort met de stichting om tafel te zitten en dit positief in te zien.

Moties:

2014-11-12 Motie - Infrastructurele Knelpunten N359.pdf

2014-11-12 Motie - Pop-up stores.pdf

2014-11-12 Motie - Blockbuster Tadema.pdf

Publicatiedatum: 17 november 2014