001_boerderij-image-1054563-1

Besluit aanpak ganzen, onder de maat volgens de VVD-fractie

001_boerderij-image-1054563-1

De VVD Fryslân is er enigszins mee ingenomen, dat er eindelijk een besluit in PS is genomen over het in ieder geval twee jaar stevig aanpakken van de ganzenoverlast. Dat er nu snel iets moet gebeuren, daar waren alle partijen het over eens.

"Pijnpunten" waren er zeker, die zorgden voor een stevige discussie tijdens Provinciale Staten van 24 september jl. Het voorliggende voorstel was volgens de VVD te mager. Zo wordt vooruitlopend op de evaluatie nu al besloten, dat de winterrust van vier maanden ingaat per 2016. De VVD heeft om dit te keren samen met het CDA en de ChristenUnie een amendement ingediend, dat vraagt om dit pas te doen als uit de evaluatie blijkt dat het aantal ganzen cq de door de ganzen veroorzaakte schade na twee jaar op een acceptabel niveau is.

Daarnaast heeft de VVD ook aandacht gevraagd voor de 500 meter zone. De VVD wil graag dat in het bestrijdingsprotocol wordt opgenomen dat ganzen wel mogen worden verjaagd binnen 500 meter van hun slaapplekken als dit valt binnen een landbouwgebied.

Ook is de VVD van mening dat het niet juist is dat er een bedrag van €300,- moet worden betaald voordat een schadeaanvraag behandeld zal worden. "Er is een grote kans dat boeren dan geen aanvraag indienen en dat heeft ook invloed op de evaluatie van dit beleid, de werkelijke schade zal dan hoger liggen", aldus VVD Statenlid Franke Doting. De VVD heeft middels een motie GS opgeroepen om hier in IPO verband actie op te ondernemen.

Tot slot is de VVD nog ingegaan op de evaluatie. "Het is goed dat er een evaluatie komt maar deze evaluatie moet wel op een onafhankelijk manier gedaan worden en niet door de provincie zelf,"aldus Doting. Daartoe heeft de VVD een motie ingediend die vraag om deze evaluatie uit te besteden aan een onafhankelijke partij zoals bijvoorbeeld bureau Alterra van de Universiteit van Wageningen. Bij de evaluatie moet ook een vergelijking met Overijssel worden meegenomen. In die provincie wordt helemaal geen winterrust gehanteerd.

De ingediende moties en amendementen konden helaas niet rekenen op een meerderheid in de Staten, waardoor de VVD zich genoodzaakt zag om tegen voorgestelde ganzenaanpak te stemmen.

Publicatiedatum: 30 september 2014