45898f4b64ce5e36c43e7f0c50fc3da9

Bijdrage Marten Dijkstra bij het spoeddebat

45898f4b64ce5e36c43e7f0c50fc3da9

Bijdrage spoeddebat 24-3 Verordening zorgplicht

Foarsitter,
Afgelopen decennium is er een stortvloed aan regels uitgestort op het boerenerf;
Fosfaat, Stikstof, Veenweide, Klimaat, energie, Mestbeleid, Natuur, Weidevogels,
Landschapspijn, Biodiversiteit. Allemaal liggen ze op het bordje van de boer
De VVD vindt dat dit niet op deze manier kan doorgaan. Genoeg is genoeg. De VVD geeft
keer op keer weer aan; Haags minimum is Fries maximum. Dat betekent dus geen extra
provinciale regels bovenop de nationale wet- en regelgeving.
De boeren zijn onmisbaar voor onze provincie. 30.000 mensen zijn er in Fryslan werkzaam
in de agrarische sector en de daar aan verwante bedrijvigheid. De sector is van groot belang
voor de Friese economie en voor het Friese landschap.
Een verordening over verplichte nestcontroles op (eigen) boerengrond was de druppel voor
velen boeren die de emmer deed overlopen. Geen baas meer op eigen hiem, het moet niet
gekker worden.
Deze voor boeren roerige tijden vraagt om beleid dat op draagvlak kan rekenen. Het proces
dat geleid heeft tot dit spoeddebat heeft dat niet kunnen genereren. Willens en wetens is er
nu een beleidsvoorstel dat op voorhand geen steun had bij de belangrijkste stakeholders
krijgt. Vindt u dat het voorstel dat voorligt van veel respect getuigt voor de betrokkenen? En:
Wat is dan nog de functie van de adviesorganen als de PCLG en het Olterterp overleg?
Inhoudelijk behandelen we deze verordening pas in het najaar. Vandaag wil de VVD het
volgende al wel kwijt. Want in plaats van maar weer naar de boer te wijzen laten we het
werkelijke probleem gemakshalve buiten beschouwing.
Voorzitter, wat doen we aan predatie? Uit vele onderzoeken blijkt toch dat dát HET ECHTE
probleem is voor de teloorgang van de weidevogels. Duizenden mensen zetten zich elk
voorjaar weer in om de weidevogels verder te helpen. Om vervolgens te zien hoe alle
broedsels in een mum van tijd wordt opgegeten door predatoren. Als was het een lopend
buffet…
Wanneer pakken we nu echt eens door als Provinsje. Duidelijke keuzes maken. Gebieden
waar we voor de volle 100% voor de weidevogels gaan, is geen plek voor een overschot aan
predatoren. Dit punt is niet alleen door de VVD telkens weer in PS aan de orde gesteld.
Wanneer gaan we hier nu echt mee aan de slag? Misschien morgen al, of toch pas volgend
broedseizoen?? Vele boeren en vrijwilligers zijn er op dit moment weer druk mee, maar het
is dweilen met de kraan open.
Het wordt tijd dat de Provinsje de teugels weer in eigen handen neemt, tijd voor een
provinciale rode lijst.
De VVD twijfelt niet aan de intenties van het College, namelijk het vooruit helpen van de
weidevogels. De VVD deelt deze ambitie. Daarom is het zaak een wenkend perspectief te
creëren en op te treden als een faciliterende overheid. Een proces op gang te brengen dat
leidt tot herkennen en erkennen en daarmee draagvlak genereren voor beleid dat ons stukje
cultuurerfgoed vooruit helpt.
Want voorzitter, onze weidevogels gaan ons aan het hart, maar onze boeren ook. Van een
weidevogel kunnen we niet eten. Wij hebben onze agrarische sector nodig, als
voedselproducent en hoeder en kenner van ons landschap, maar ook als DE sleutel
wanneer de maatschappij meent dat de koers gewijzigd moet worden.
Mei-inoar sterker

Marten Dijkstra, woordvoerder Landbouw VVD Fryslân

Publicatiedatum: 25 maart 2021