IMG_3427-1

“Circulaire economie: meer dan recycling alleen.”

IMG_3427-1

De wereldbevolking is in honderd jaar gegroeid van 1 naar 7 miljard mensen. En verwacht wordt dat in 2050 verder zal toenemen tot 10 miljard mensen. Dit gaat gepaard met een sterke toename van de vraag naar grondstoffen en een toename van de afvalstromen. Het is dan ook belangrijk dat we wereldwijd gaan toewerken naar een circulaire economie. Bij het toewerken naar een verantwoorde omgang met grondstoffen vindt de VVD ook de werkgelegenheid voor de generaties na ons belangrijk.

Uit een TNO rapport uit 2013 blijkt dat circulaire economie in Nederland 7 miljard euro en 54.000 banen kan opleveren Met name via zogenaamde biotische reststromen in landbouw en agro-foodindustrie. Onlangs uitte dezelfde TNO echter ook kritiek op het Rijksbrede programma circulaire economie. Dit omdat het accent van circulaire economie vooral ligt op recycling terwijl circulaire economie zo veel meer is dan recycling alleen. Een heldere definitie van circulaire economie ontbreekt echter in de beleidsbrief circulaire economie. Daarom heeft de VVD er middels een amendement voor gepleit om een definitie vast te leggen. Een bondige en heldere definitie maakt het eenvoudiger om de noodzaak van circulaire economie uit te dragen. En ook in de Europese Unie is een herkenbare definitie nodig: zowel qua input vanuit onze regio als voor steun naar onze regio. Ook draagt een heldere definitie bij het circulair inkopen door de provincie zelf als launching customer. Helaas was er onvoldoende steun voor dit amendement.

Een ander punt vormt de nieuwe verantwoordelijkheden van provinciale Staten op een inhoudelijk complex terrein als circulaire economie. Kennis van de diverse grondstoffen zoals water, zand, olie, hout, mineralen is daarbij nodig om dilemma’s goed in te schatten. Wij kregen van diverse partijen steun om als Provinciale Staten een expertmeeting te organiseren over de diverse grondstoffen die een rol spelen in circulaire economie.

Tot slot heeft de VVD de positieve kant van de landbouw belicht die in veel opzichten al circulair is en/of al bezig is met de verdere ontwikkeling daarvan. Bijvoorbeeld doordat reststoffen van de voedselproductie door landbouwdieren worden omgezet in eiwit. En doordat mest wordt ingezet als energiebron. Nu werd de landbouw in deze beleidsnotitie meermalen genoemd. Maar de VVD vond dat de positieve kanten onderbelicht bleven, waardoor een nogal negatief beeld ontstond over de landbouw. Dit kwam onder meer tot uitdrukking door een opmerking in de beleidsbrief dat mest een schadelijke stof is. Wat de VVD betreft zal in de komende beleidsbrieven, uitvoeringsagenda’s en jaarplannen meer aandacht moeten komen voor de positieve kanten van de landbouw.

Publicatiedatum: 29 maart 2018