College GS afwachtend bij aanwijzen concentratieregio Rijkskantoren

Op 23 mei jongstleden heeft de Statenfractie van de VVD door middel van schriftelijke vragen haar bezorgdheid geuit omtrent de ontwikkeling en verschuiving van Rijksdiensten. Door een woordvoerder van de Rijksgebouwendienst werd bevestigd dat voor het Noordoosten van Nederland de vestigingsplaats Zwolle nadrukkelijk in beeld is. Dit lijkt de trend te bevestigen dat de rijksdiensten vanuit het Noorden aan het schuiven gaan richting Zwolle.

In antwoord op door de VVD Fryslân gestelde vragen wordt door GS vooral verwezen naar het ‘Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst' en naar antwoorden op vragen vanuit de Tweede Kamer.

"In het kader van het uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdiensten is het Kabinet voornemens om de kantoren van het Rijk te concentreren in een select aantal locaties om de efficiëntie van huisvesting te verhogen. Per concentratielocatie zal een meerjarig pad van concentreren worden geschetst dat richtinggevend zal zijn voor departementale huisvesting. In dat kader is ook een stad als Zwolle in beeld. Omdat deze concentratiestrategie gaat bepalen in welke mate de Rijksoverheid in Zwolle gehuisvest zal zijn is van een voorschot op bewegingen nu geen plaats..."

Daarbij geeft het college aan dat zij nu afwachten wat het aanwijzen van concentratielocaties betekent voor onze provincie, en hebben zij geen nadere informatie.

VVD Fryslân vindt het jammer dat GS met betrekking tot het mogelijk verschuiven van Rijksgebouwen, en daarmee gepaard gaande Rijkstaken, zo'n afwachtende houding aanneemt. In Noordelijk verband is er gelobbyd voor het behoud van de rijksdiensten in het Noorden, waarbij de insteek was dat steden houden wat ze hebben. Dat lijkt nu niet het geval te zijn. Achterover leunen is dan geen optie!

Zie ook:  VVD bezorgd over ontwikkeling en verschuiving Rijksdiensten

 

Publicatiedatum: 10 september 2011