College van GS wil projecten niet versnellen voor economische impuls

Het CBS constateerde in januari 2011 dat de Friese werkloosheid ten opzichte van 2010 met 6,1 procent is gestegen. Een opmerkelijke en slechte ontwikkeling en al helemaal omdat in diezelfde periode het landelijke percentage werkzoekende daalde met 3,5 procent.

De VVD Fryslân heeft hierover schriftelijke vragen gesteld. Het college van GS geeft aan dat de sectoren waarin de werkloosheid het meest stijgt zeer conjunctuurgevoelige sectoren zijn zoals zorg en welzijn, detailhandel en de horeca. Als het gaat om de vraag wat het college van GS hieraan gaat doen, geeft het college van GS aan dat zij als provincie niet het tij kunnen keren, maar in de Nota Economie zullen aangeven hoe zij de economie in Fryslân willen stimuleren.

Eerder heeft het college van GS verklaard dat de lage economische groei van Fryslân komt door de relatief sterke aanwezigheid van de bouwnijverheid. Dit is nog steeds het geval maar zij zijn echter niet de enige die dit cijfer bepalen. Ook de eerder genoemde sectoren spelen hierbij een rol.

De provincie heeft ontzettend veel projecten in de op stapel staan die kunnen zorgen voor veel werkgelegenheid. De VVD heeft daarom aangedrongen op een snellere uitvoering van de projecten om zo een impuls te geven aan de regionale economie. Het college geeft echter aan dat ze deze projecten niet kan en wil versnellen. Het zoveel mogelijk naar voren halen van het resterende werk, voor zover dit al mogelijk zou zijn, zou tot gevolg hebben dat de investeringsstroom vanuit de provincie sneller opdroogt. De VVD Fryslân vindt dit een rare redenering. De regionale economie heeft immer juist nu een extra nieuwe impuls nodig!

Wel is het volgens GS zo dat wanneer Friese bedrijven er in slagen om projecten of onderdelen van projecten uit te voeren, dit een gunstig effect hebben op de arbeidsmarkt, waardoor ook de kansen voor Friese werklozen verbeteren. GS heeft er vertrouwen in dat het Friese bedrijfsleven sterk en concurrerend genoeg is de kansen zelf op te pakken en bijvoorbeeld bij grote projecten in combinaties in te schrijven, zoals dat bijvoorbeeld ook bij de bouw van het nieuwe Provinciehuis het geval was.

Publicatiedatum: 26 februari 2012