Culturele Hoofdstad 2018: afspraak = afspraak

De VVD Fryslân heeft een interpellatie aangevraagd over Culturele Hoofdstad 2018 vanuit de controlerende rol van Provinciale Staten. En omdat de VVD Fryslân "afspraak = afspraak" belangrijk vindt.

Onlangs kregen Provinciale Staten een brief van het college van GS over de voortgang van Culturele Hoofdstad 2018. In de vergadering van Provinciale Staten op 21 december 2011 is er een besluit (incl. een amendement) genomen over de Culturele Hoofdstad 2018. Het college zegt nu dat erg geen besluit is, maar een voorwaardelijk toezegging. In de antwoorden van 7 maart 2012 op schriftelijke vragen van de VVD spreekt het college ook nog over besluitvorming.

1. Waarom is het college van GS in de brief van 8 maart jl. van mening dat het een voorwaardelijke toezegging was om in maart 2012 een uitgewerkt projectplan inclusief financiële onderbouwing aan PS voor te leggen? Waarom komt het college dit besluit niet na? Wat is het verschil tussen een besluit en een voorwaardelijke toezegging volgens het college? Als het een besluit is vindt het college dan dat ze dit besluit moet uitvoeren? Zo nee, waarom niet? Hoe komt de besluitvorming in PS terug in de subsidiebeschikking van de provincie Fryslân aan de gemeente Leeuwarden?

Bij de besluitvorming in december 2011 waren er vraagtekens bij de visie, het verhaal, de financiën en de organisatie van Culturele Hoofdstad 2018 . De bedoeling was dat in maart 2012 dit duidelijk zou zijn, zodat men er echt voor kon gaan of kon stoppen.

2. In de brief van 8 maart jl. zegt het college van GS PS te informeren over het projectplan en schrijft ook over het beschikbaar stellen van het projectplan aan PS. Wanneer kan PS hierover een besluit nemen? Is het college bereid om de stukken in april ter besluitvorming voor te leggen? Zo nee, waarom niet?

Eind 2010 zijn er door het college van GS afspraken gemaakt met PS over een zevental resultaten die er eind 2011 zouden moeten liggen. Veel van die afspraken waren eind 2011 niet gerealiseerd. In december 2011 maakte het college van GS een afspraak met PS dat er in maart 2012 een projectplan inclusief financiële onderbouwing voorgelegd zou worden aan PS om over te besluiten.

3. Is het college van GS het eens met de constatering dat het college in het dossier Kulturele Haadsted 2018 de afspraken met PS nu al voor de tweede keer niet (volledig) nakomt? Zo nee, waarom niet?

Voor de VVD Fryslân was en is het belangrijk dat de gemeente Leeuwarden om haar echte commitment aan te geven voor het project culturele hoofdstad een substantiële financiële bijdrage te leveren, en dat is dus meer dan wat bijdragen in natura. Dit gold ook voor andere partijen in de staten, zoals het CDA.

4. Wat vindt het college van GS ervan dat college van B&W van Leeuwarden haar afspraak niet na komt om in maart/april duidelijkheid te geven over de financiële bijdrage? Wat zijn de afspraken met Leeuwarden over financiële bijdragen? Kan het college van GS aangeven of de substantiële financiële bijdrage van Leeuwarden een harde randvoorwaarde is voor het college? Is het project zonder die bijdrage van de baan?

In december zei de gedeputeerde nog, dat als de staten de middelen (2x € 1,2 miljoen) niet beschikbaar stellen, je dan eerlijk moest zijn, dan houdt het nu op. De handrem moest er niet op. Als er in maart pas meer geld zou komen, dan geen goed signaal. Dan wil je het niet echt.

5. Hoe kan het dat er in december nog € 1,2 miljoen nodig was en dat het anders op zou houden, en dat uiteindelijk € 0,8 miljoen nodig was tot maart 2012, en dat men nu opeens uit de voeten kan met diezelfde € 0,8 miljoen tot en met oktober 2012? Wat is hiervan de oorzaak?

In november 2010 zei de gedeputeerde nog " Als het nou op enig moment noodzakelijk is dat er een stad naar voren geschoven wordt ...". In de handleiding staat namelijk: "De regio mag bij het evenement worden betrokken."

6. Is het college van GS het eens met het feit dat al in 2006 duidelijk was dat de stad de aanvrager moest zijn en dat de regio erbij mocht worden betrokken? Zo nee, waarom niet? Wanneer was dit bekend bij het college?

Onlangs hebben burgemeester Crone en gedeputeerde De Vries viooltjes geplant voor de Kulturele Haadsted als start. Inmiddels zijn ze geloof ik alweer verdwenen. En dat terwijl er nog geen besluit genomen is. Leeuwarden gaat de wijken in. Onduidelijk is wat dit nog met de regio van doen heeft.

7. Welke acties vinden er tot en met oktober 2012 nog plaats in de provincie, dus buiten Leeuwarden om het draagvlak te vergroten? In de andere steden? Op het platteland?

De VVD dient samen met de PVV een motie is om te zorgen voor "afspraak = afspraak". De collegepartijen willen niet reageren tijdens de interpellatie, dan moet een motie maar duidelijk maken hoe de partijen er in staan. En dan zal blijken of de amendementen en moties tijdens de statenvergadering van 21 december 2011 een doekje voor het bloeden om maar akkoord te gaan met het project culturele hoofdstad 2018.

Uit de subsidiebeschikking van de provincie aan de gemeente Leeuwarden blijkt op geen enkele manier dat belangrijke zaken van het besluit van Provinciale Staten op 21 december jl. zijn opgenomen. Duidelijkheid over de financiële bijdrage van Leeuwarden wordt niet gevraagd, alleen de besluitvormingsmomenten. Ook de motie van de FNP is niet verwerkt in de subsidiebeschikking.

Omrop Fryslan Radio >>>

INTERPELLATIE KHS2018 motie - aangepast.doc

Publicatiedatum: 21 maart 2012