De VVD is tegen windmolens

De VVD ziet duurzaamheid als een kans voor economische ontwikkeling en het verhogen van economisch rendement voor Fryslân. De VVD wil duurzaamheid stimuleren door minder regels en eenvoudige procedures. Door in te zetten op nieuwe energiebronnen, wil de VVD tevens minder afhankelijk worden van de regio’s waar fossiele energie vandaan komt.

Twee doelstellingen staan centraal in de Friese duurzame energiemix namelijk het besparen van energie en het duurzaam opwekken van energie. De VVD ziet vooral winst in besparing van energie en heeft daarvoor een succesvol initiatiefvoorstel gedaan. Dit voorstel dat met ruime meerderheid werd aangenomen geeft naast energiebesparing ook de bouwsector een stimulans van 600 arbeidsjaren.

De VVD is tegen windmolens. Het rendement is beperkt en windmolens draaien vooral op subsidie in plaats van wind. Bovendien moeten altijd andere vormen van energie als achtervang beschikbaar zijn en is het nadelig effect op het landschap enorm. Een meerderheid in Provinciale Staten heeft onlangs echter helaas besloten om maximaal 530,5 MW aan windenergie op land toe te staan. De VVD zal zich inzetten om de schade voor Fryslân zoveel mogelijk te beperken en waar mogelijk deze taakstelling van tafel te krijgen dan wel te verlagen en te vervangen door middel van opwekking van andere vormen van duurzame energie. Hierbij moeten regionale, landelijke en Europese ontwikkelingen en onderzoeksresultaten goed worden gevolgd en meegewogen.

Schade die wordt veroorzaakt door de eventueel te plaatsen windmolens dient ruimhartig (via een arbitragecommissie) te worden gecompenseerd door de windexploitant. Deze compensatieregeling dient laagdrempelig toegankelijk te zijn voor zowel inwoners als ondernemers waarbij de bewijslast bij de exploitant komt te liggen.

Voor de invulling van de duurzame energiedoelstelling wil de VVD afgerekend worden op het aantal megawatts duurzame energie. In plaats van windturbines kunnen alternatieven gebruikt worden die beter bij Fryslân passen dan windenergie en waar nog innovatie in zit. Voorbeelden van andere vormen van duurzame energie: geothermie, blue energy, biogas en zonne-energie. Ook is de VVD voorstander van kleinschalige lokale duurzame energie projecten die vrijwel geen landschappelijke effecten hebben en die daarmee veel beter passen bij de mogelijkheden die Fryslân biedt.

De VVD vindt dat er kansen liggen voor Fryslân door het exporteren van kennis en innovatie. De provincie moet de ontwikkeling van nieuwe energietechnologieën nog meer ondersteunen en het vermarkten hiervan stimuleren. Zo wordt er gewerkt aan een schoon milieu en tevens aan de werkgelegenheid.

Publicatiedatum: 17 maart 2015