De VVD wil vernieuwing

Bij de behandeling van de begroting voor 2016 op 11 november in de Provinciale Staten heeft de VVD in de Provinciale Staten gevraagd om een vernieuwende aanpak op een aantal onderwerpen.

De VVD heeft aan Gedeputeerde Staten aandacht gevraagd voor Startups. Het Midden- en Klein- Bedrijf (MKB) is enorm belangrijk voor de werkgelegenheid in Fryslân. Om de meer MKB-ers naar de provincie te krijgen en de groei van het MKB te bevorderen moet Fryslân beter toegankelijk worden voor nieuwe, innovatieve bedrijven. De provinciale overheid kan hierbij helpen door vestigingsdrempels weg te nemen, haar kredieten op Startups af te stemmen en zonder overbodige bureaucratie beschikbaar te stellen en locaties waar starters kunnen beginnen, zoals bedrijfsverzamelgebouwen, mogelijk te maken. De gedeputeerde gaf aan dit mee te nemen in de nota economie die begin volgend jaar naar de Staten komt.

De VVD heeft daarnaast het college gevraagd om ook in Fryslân het voortouw te nemen bij het “Internet der dingen”. Dit internet der dingen kan voor weinig geld een infrastructuur bieden om apparaten via internet te laten communiceren. Dit biedt mogelijkheden voor de provincie zelf, maar ook voor ondernemers die nieuwe diensten aan willen bieden. In Amsterdam en Groningen zijn hier ervaringen mee opgedaan, die ook voor Fryslân van belang zijn. Een motie hieromtrent werd door een grote meerderheid in Provinciale Staten aangenomen.

Het is van groot belang dat zo gauw mogelijk in de hele provincie snel internet beschikbaar komt. Voor scholen is dit essentieel, maar ook voor de kinderen thuis om hun schoolwerk te kunnen doen. Niet alleen voor kinderen, ook voor ouderen. Ouderen kunnen met snel internet een betere ondersteuning thuis krijgen, zowel vanuit het oogpunt zorg als vanuit het oogpunt zelfstandig kunnen blijven deelnemen aan de samenleving. Willen we Fryslân als vestigingsplaats voor ondernemers aantrekkelijk houden dan moet deze infrastructuur zo snel mogelijk op orde zijn. Ook werknemers zullen in toenemende mate een beroep doen op snel internet, bijvoorbeeld om thuis te kunnen werken. Hiermee kan Fryslân de mooiste werk- en woonplaats van Nederland worden.

Ook in culturele sfeer heeft de VVD GS uitgedaagd om de vernieuwing te zoeken. Fryslân kent vele monumenten en heeft een uniek aantal middeleeuwse kerken. Toeristen zoeken hun informatie anno 2015 op digitale manieren, dat betekent dat wij de informatie voor toeristen digitaal goed voor elkaar moeten hebben. Zouden we niet elk monument moeten voorzien van een zogenaamde scanbare code (QR-code), zodat de bezoeker eenvoudig met zijn mobiele telefoon informatie over het monument op kan vragen? Heerenveen heeft voor monumenten het voortouw genomen. Dit zou provincie breed moeten kunnen. De gedeputeerde zegde toe in het voorjaar met een voorstel hierover te komen.

Digitalisering van de samenleving heeft grote veranderingen tot gevolg. Er zullen diverse nieuwe banen met de nieuwe mogelijkheden ontstaan. Voorbeelden zijn de banen in gaming industrie en in de ICT. Er zal ook veel werk door de techniek overgenomen worden, veel routine matig werk in de industrie en in de financiële administratie wordt geautomatiseerd. De VVD Fryslân verzoekt Gedeputeerde Staten in het kader van Wurkje mei Fryslân opdracht te geven tot een onderzoek naar de gevolgen van de digitalisering van de samenleving voor Fryslân. Als antwoord hierop gaf de gedeputeerde aan dit zeker mee te nemen in toekomstig economisch beleid.

De vernieuwing in de samenleving houden we niet tegen, in tegendeel die moeten we omarmen om kansen te bieden voor Fryslân in de toekomst.

Publicatiedatum: 11 november 2015