Doorpakken met vaargeul de Boontjes (Harlingen)

Op 20 april 2011 heeft de VVD Fryslân mondelinge vragen gesteld over de vaargeul De Boontjes. Destijds heeft gedeputeerde Adema aangegeven dat alles zou gerealiseerd worden conform afspraak en dus in 2011 zou worden uitgevoerd. In de Begroting van het ministerie Infrastructuur & Milieu staat nu dat de realisatie van de verdieping vaarweg Harlingen - Kornwerderzand (Boontjes) start in 2012. In het MIRT projectenboek 2012 staat als planning: start realisatie 2012 en zelfs oplevering 2013. De ondernemers (HSBA Harlingen) maken zich grote zorgen. En terecht wat betreft de VVD Fryslân. Verdere vertraging is niet acceptabel.

De VVD Fryslân vindt het opmerkelijk dat in april 2011 nog is gezegd dat alles conform afspraak zou worden gerealiseerd en nu blijkt alweer dat dit niet het geval is. De VVD Fryslân wil weten wat de oorzaken zijn, maar ook welke oplossingen er mogelijk zijn. De VVD wil verder ook zicht op de rol van de natuur- en milieu-organisaties.

Vlak buiten de haven van Harlingen bevindt zich een aantal bulten die voor de scheepvaart grote problemen veroorzaken (tussen boei 27/28 tot boei 37/38). De VVD Fryslân wil graag dat die met voorrang worden aangepakt. En wil weten welke mogelijkheden daarvoor zijn

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 39 Reglement van Orde

 

 

Gericht aan

GS / lid van GS

 

Het college van Gedeputeerde Staten
Onderwerp

 

 

Vaargeul De Boontjes
Vraag / Vragen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Hoe kan het dat in april 2011 nog is gezegd dat alles conform afspraak zou worden gerealiseerd en nu al blijkt dat dit niet het geval is? Wat is de stand van zaken op dit moment? Wat is de planning nu daadwerkelijk? Wat zijn de redenen c.q. oorzaken van de vertraging? Wat zijn de gevolgen van de vertraging?

 

2. De lengte van de nog te volgens procedures en de mogelijke bezwaren van bijvoorbeeld natuur- en milieu-organisaties lijken te kunnen zorgen voor vertraging. Wanneer is er door de provincie Fryslân gestart met de noodzakelijke procedures? Wanneer hadden procedures gestart moeten zijn om het project te realiseren in 2011 (zoals eerder de afspraak was)? Als niet tijdig is gestart met de procedures, waarom is niet tijdig gestart?

 

3. Welke mogelijkheden zijn er om het project te versnellen? Wat zijn de consequenties van deze mogelijkheden voor de te volgen procedures , de planning en het budget? Wordt er gedacht aan aanvullende maatregelen voor natuurcompensatie? Zo ja, wat zijn hiervan de gevolgen (bijvoorbeeld onder andere met betrekking tot de noodzakelijke vergunningen en procedures)?

 

4. Welk overleg is er met de natuur- en milieuorganisaties? En met welke uitkomst? Elders wordt wel gewerkt met bijvoorbeeld het afsluiten van een convenant met natuur- en milieuorganisaties. Wordt daar hier in dit geval ook aan gedacht? Zo ja, welke juridische status c.q. garanties geeft een dergelijk convenant in de procedures?

 

5. Is het beschikbare budget voldoende voor de uitvoering van het project of zijn er aanvullende middelen nodig? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarvoor?

 

6. Vlak buiten de haven van Harlingen zitten een aantal bulten die voor de scheepvaart grote problemen veroorzaken (tussen boei 27/28 tot boei 37/38). Welke mogelijkheden zijn er om deze bulten snel c.q. sneller weg te halen?

 

Indiener (s)

VVD

 

Aukje de Vries en Otto van der Galiën
 

VVD Statenfractie,

 

Ook landelijke VVD wil vaargeul Boontjes snel uitdiepen

Vaargeul de Boontjes moet in 2011 worden uitgediept

Publicatiedatum: 3 oktober 2011