Eerlijke concurrentie?

Begin juli zijn in de media berichten verschenen over een subsidie van €50 000 van de provincie Fryslân aan een supermarkt in Eernewâld. Naar aanleiding van deze berichten heeft VVD Fryslân schriftelijke vragen gesteld om duidelijkheid te verkrijgen over de verleende subsidie. Voor de VVD is het belangrijk dat er geen oneerlijke concurrentie plaatsvindt en dat bedrijven gelijke kansen hebben.

De VVD wilde allereerst weten op welke gronden en waarom de subsidie is vertrekt aan de supermarkt. GS geeft aan dat Fryslân de mogelijkheid benut om micro-ondernemingen te subsidiëren via een Europees plattelands ontwikkelprogramma. Er is door de supermarkt subsidie gevraagd voor de verbreding van de activiteiten en daarvoor benodigde uitbreiding van de winkel. Om in aanmerking te komen voor de subsidie moeten de activiteiten voldoen aan de criteria van de Subsidieverordening.

Daarnaast wilde de VVD graag weten hoe het college omgaat met het aspect oneerlijke concurrentie bij subsidieverlening. Het antwoord van GS hierop is dat iedereen die voldoet aan de criteria in de subsidieverordening in principe in aanmerking komt voor een subsidie. Bij het beoordelen van de subsidieaanvraag wordt volgens GS ook getoetst aan Europese regelgeving. Concurrentievervalsing is daarvan een van de toetsingscriteria.

VVD Fryslân zou graag een openbaar subsidieregister willen hebben en hier is ook al door verschillende partijen om gevraagd. Dit zorgt voor meer transparantie en voor meer gelijke kansen bij bedrijven.

 

Antwoorden VVD-vragen >>>

 

Publicatiedatum: 26 juli 2012