Effect windparken op toerisme en recreatie alsnog uitgezocht

De VVD heeft in juli middels een amendement gepleit om te onderzoeken wat de effecten zijn van een windpark op recreatie en toerisme en de daarmee samenhangende werkgelegenheid.

In de Friese Staten was destijds geen meerderheid voor dit onderzoek. In het onlangs verschenen kritische rapport van de commissie MER wordt nu ook aangegeven dat de effecten van een windpark op recreatie en toerisme onderzocht moet worden. De VVD Fryslân gaat er vanuit dat het college het advies niet naast zich neerlegt en daarmee het amendement alsnog gaat uitvoeren.

Ook is onlangs de concept-structuurvisie Windenergie op land van het Rijk verschenen. De VVD vindt het interessant dat in deze structuurvisie en de bijbehorende toekomstige rijskcoördinatieregeling, die steeds als stok achter de deur wordt genoemd, niet van toepassing is op de voorgenomen windparkplannen op het Friese vasteland. Deze regeling geldt nu voor de 11 gebieden die het Rijk koos in haar pas verschenen Ontwerp Structuurvisie Wind op Land, waaronder voor Friesland alleen de locatie in het Noordelijke IJsselmeer -met nu een grotere dan eerder geplande afstand tot de kust.

Verder staat er in de Ontwerp Structuurvisie van het Rijk letterlijk:
"Als we prettig willen wonen en bijzondere landschappen willen bewaren, en als we daarnaast onze energievoorziening willen verduurzamen, zullen er dus duidelijke keuzen moeten worden gemaakt waar wel en waar geen windturbines mogen komen. Gezien de omvang van de windturbines en het effect op het landschap is het wenselijk om ze te concentreren in daarvoor geschikte gebieden en daarmee de beschikbare ruimte zuinig te gebruiken".

Het prettig wonen en de bijzondere landschappen geldt volgens de Friese VVD voor heel Friesland en geldt ook voor werken en recreëren. Dus daarom geen windturbines in Friesland!
Amendement Windpark Fryslan.pdf

Publicatiedatum: 6 mei 2013