Klaas-Kielstra-RES-04

Energieprogramma Fryslân 2022-2025: "Energiebesparing belangrijkste pijler energietransitie"

Klaas-Kielstra-RES-04

Klaas Kielstra over het Energieprogramma Fryslân 2022-2025 bij de Statenvergadering van 26 januari 2022

Klaas Kielstra in zijn bijdrage over het Energieprogramma Fryslân 2022-2025 bij de Statenvergadering van 26 januari

Het Energieprogramma Fryslân 2022-2025 is een volgende stap in het proces van de energietransitie. Het stuk dat het college voorlegt ademt procesmatig en dat is voor wat de VVD betreft wel een gemiste kans. Ondanks onze reserves met betrekking tot de energietransitie en met name het tempo waarin dit lijkt te worden opgelegd, mist dit stuk wel de gewenste concreetheid. De samenleving vraagt om concrete verwachtingen en voorspelbaarheid van de effecten van dit programma.

De VVD vindt energiebesparing nog altijd de belangrijkere pijler van de energietransitie. Immers, de meest groene energie is de energie die je niet verbruikt. Daar missen we een duidelijke richting en daar kan meer op worden ingezet. En dat moet wat de VVD betreft met meer urgentie. In de volgende update verwachten we daar concrete stappen voor.

De VVD heeft al veel langer aangegeven dat de kosten enorm zijn in de energietransitie. Dit loopt echt in de vele miljarden. Daarom is het belangrijk om realistisch te zijn over die kosten. Zij die roepen dat energietransitie moet en eisen dat het tempo omhoog gaat, moeten ook deze kant van het verhaal vertellen. Het eerlijke verhaal. Juist naar hun achterban.

Het tempo van de energietransitie dient gelijke tred te houden met de ontwikkelingen van het elektriciteitsnetwerk en de capaciteit ervan. Alleen daar investeren als het netwerk op die plek het ook aankan.

Wil je grote stappen maken op het gebied van CO2 reductie, dan zul je juist ook de grote verbruikers, het bedrijfsleven,  ruimte moeten bieden om over te schakelen. En niet zoals sommige partijen in de staten willen voorrang geven aan de kleine gebruikers, terwijl de grote energieverbruikers afgeknepen worden.

Kernenergie

Kernenergie is voor de VVD altijd een reële optie geweest. Ook toen kernenergie nog verketterd werd door de linkse duurzaamheidskerk. Zon en wind zijn prima hernieuwbare energiebronnen, maar ze zijn onvoldoende om in onze behoefte te voorzien. De zonkracht is in de winter op zijn laagst als onze vraag naar energie het grootst is.

Gelukkig gaat het taboe er in hoog tempo af en heeft het nieuwe kabinet besloten om de voorbereidingen te treffen voor de bouw van twee kernenergiecentrales. Een goed besluit wat de VVD betreft. Kernenergie is namelijk onmisbaar in de gestelde energietransitie doelen.

De energiebehoefte neemt komende decennia met grote sprongen toe. De komst van supercomputers, de groei van nog meer dataverkeer en 5G als basis voor internet of things zijn hiervan de oorzaak. Dit onderstreept alleen maar dat de transitie kansloos is zonder de inzet van kernenergie. En de twee voorziene centrales zijn verre van toereikend. Er zullen nog meer nodig zijn. Wat de VVD betreft geen probleem.

Wellicht is kernenergie voor Fryslân ook een optie om daarmee ons landschap te behoeden voor windturbines en eindeloze zonneweides. De komst van kernenergie voorkomt daarmee een verschrikkelijke vernietiging van onze mooie Provincie. Het voorkomt de nekslag van toerisme en recreatie. En die gastvrijheidseconome wordt voor Fryslân steeds belangrijker. 

De VVD is kritisch maar ook opbouwend naar dit uitvoeringsprogramma. Kritisch als het gaat om de vage doelen en de daarmee gepaard gaande onzekerheden voor de samenleving. De VVD is kritisch omdat er ook weinig innovatie in dit programma zit. Het zijn de bekende instrumenten en paden. Opbouwend omdat er wel weer een volgende stap wordt gezet in de energie transitie. En als het dan toch moet….dan ook stappen zetten.

De VVD houd echter een slag om de arm. De VVD blijft kritisch op de punten die we met u hebben gedeeld en behoud zich het recht voor om bij iedere volgende stap kritische opvattingen te houden, deze te ventileren en daar waar nodig bij te sturen. De inhoud van dit uitvoeringsplan geeft daar ook alle aanleiding toe.

Publicatiedatum: 28 januari 2022