Extra stimulans voor herstructurering bedrijventerreinen

Het college van Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een motie van de VVD besloten om het subsidiepercentage van de regeling Herstructurering Bedrijventerreinen te verhogen van 25% naar 50%. Hiertoe had de VVD gevraagd omdat projecten bij gemeenten op de plank komen te liggen of zelfs in zijn geheel worden geschrapt.

Op basis van het Convenant herstructurering bedrijventerrein tussen Rijk, IPO en VNG heeft het Rijk in 2009 zo'n € 5 miljoen beschikbaar gesteld. De provincie zou eenzelfde bedrag hierbij leggen als cofinanciering. Door de crisis is er bijna geen aanspraak op dit geld gedaan. Hierdoor werd al eerder besloten om het provinciale deel hier voorlopig niet voor te reserve-ren.

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 22 mei 2013 heeft de VVD aan het college gevraagd om de stilstand in het opknappen van bedrijventerreinen te doorbreken. Dit kan door het geven van een hogere subsidie aan de gemeenten. Het college heeft dit onderzocht en net als de VVD geconstateerd dat projecten inderdaad worden bedreigd, en dat een hoger subsidiepercentage dit zou kunnen voorkomen.

De VVD is blij met de uitvoering van de motie. Investeren in herstructurering van bedrijventerreinen is belangrijk voor de economie, de werkgelegenheid en de ruimtelijke kwaliteit van Fryslân.

Brief GS  --> Verhoging subsidiepercentage herstructurering bedrijventerreinen

Friesch Dagblad 23-09-2013

Publicatiedatum: 20 september 2013