Ferkiezingsprogramma VVD 2017- 2021: Seker Nederlân

De plannen van de VVD nu ook in het Frysk lezen? Dat kan! De Fryske versie van de samenvatting van het verkiezingsprogramma staat nu hier online. Wy kinne plannen meitsje foar de takomst, foar ús eigen libben en foar ús eigen lân. Ús plan is om Nederlân elke dei in stikje better te meitsjen.

De basis mei dan wol wer op oarder wêze, mar der is noch in soad te dwaan.

VVD Verkiezingsprogramma (Frysk)

Publicatiedatum: 3 februari 2017