Fragen oer fearboatoarloch

It Ljouwerter VVD-Keamerlid Aukje de Vries stelt keamerfragen oer de konkurrinsje tusken rederij Doeksen en de Eigen Veerdienst Terschelling (EVT). Dat hat derta laat dat Doeksen winterdeis minder boaten farre litte wol. De VVD wol witte wat de gefolgen fan it skrassen fan ôffearten foar de reizgers binne. De legere tsjinstferliening is in minne saak, fynt de VVD

De steatssekretaris fan Ynfrastruktuer moat fan de VVD ek útlizze oft Doeksen kompensaasje krije kin foar de ûnrendabele feartsjinsten.

 

Media:

Omrop Fryslan --> Fragen oer fearboatoarloch

Publicatiedatum: 10 mei 2013