Fryslan Ferbynt onzeker door grote (financiele) problemen

Begin september 2011 heeft de VVD Fryslân schriftelijke vragen gesteld over Fryslân Ferbynt. De VVD had signalen dat er liquiditeitsproblemen en/of er problemen zijn met de verwachte marktbijdrage bij Fryslan Ferbynt (één van de Fryske Fiersichten). Een project waar de provincie ook een forse financiële bijdrage aan levert (400.000 euro). De VVD Fryslân heeft tot nu toe de indruk dat Fryslân Ferbynt een veredeld reisbureau is met uitsluitend een trip naar New York en Nieuw Zeeland.

Het college van GS heeft inmiddels geantwoord dat ze van het bestuur van Fryslân Ferbynt heeft vernomen dat het zeker stellen van de marktbijdrage van 500.000 euro niet haalbaar bleek. Hierdoor zijn liquiditeitsproblemen ontstaan bij de stichting. Bekeken wordt of het Samenwerkingsverband Noord Nederland in kan stemmen met een gewijzigde subsidie (van bijna 800.000 euro). Dit zal pas in december 2011 gebeuren. Dat is wel heel laat als het gaat om het voorbereiden van de grote reünie in 2012.

Duidelijk is gebleken dat gedeputeerde Galema al op 25
maart 2011 is geïnformeerd over de stagnatie. Het college van GS heeft echter nooit Provinciale Staten gemeld. De VVD Fryslân vindt dat een slechte zaak.

De VVD Fryslân is van mening dat verschillende projectorganisaties, zoals Fryslân Ferbynt, Fan Fryslân, Fryslân Marketing en Kulturele Haadsted sowieso moet samenvoegen. Tot nu toe wilde het college van GS alleen de stuurgroepen samenvoegen. En dat je nadrukkelijk moet nadenken over het opheffen c.q. stop zetten van projecten.

Het college van Gedeputeerde Staten heeft nu aangegeven dat Fryslân Ferbynt, Fan Fryslân, Culturele Hoofdstad en Fryslân Marketing versneld moeten samenwerken en waar mogelijk organisatorisch in elkaar moeten worden geschoven om de marktbijdrage binnen te halen. Zowel op bestuurlijk als uitvoerend niveau wordt deze samenwerking verkend en waar mogelijk reeds vorm gegeven.

Opvallend is verder dat uit het eerste voorschot van de toegezegde provinciale cofinanciering € 150.000,-- is uitbetaald door de stichting Fryslân Ferbynt € 75.000,-- aan DHV voor de overdracht van het intellectueel eigendom aan de stichting. De VVD Fryslân vindt dat opmerkelijk en raar. Mocht de stichting zich uiteindelijk opheffen, dan komt het intellectueel eigendom (o.a. website Fryslân Ferbynt) om niet in handen van de provincie, volgens het college. Het is volgens de VVD Fryslân vreemd dat er al cofinanciering beschikbaar is gesteld, zonder dat aan de voorwaarden voor de subsidie (bijdrage bedrijfsleven) al is voldaan. De vraag is of dan wel wordt voldaan aan de provinciale regelgeving.

Mocht het SNN niet instemmen met de wijzigingen in het project en er vindt geen bevoorschotting plaats, dan zal er mogelijk nog een discussie plaatsvinden over de operationele kosten van de stichting tot en met 2011. Op dit moment kan nog niet worden aangegeven of deze situatie zich zal voordoen. Duidelijk is wel dat het provinciale geld tot nu toe (€ 150.000) dan weg is en mogelijk dus ook nog extra geld bijgedragen moet worden voor het jaar 2011.

 

woensdag, 12 oktober 2011

VVD fractieAan mevrouw de Vries en de heer Van Mourik

 

 

Leeuwarden, 6 september 2011

Verzonden,

 

Ons kenmerk : 00970678
Afdeling : Economie, Recreatie en Toerisme
Behandeld door : mevr. drs. P. Kloosterman / (058) 292 55 14 of p.kloosterman@fryslan.nl
Uw kenmerk :
Bijlage(n) :

 

Onderwerp : Statenvragen Fryslân Ferbynt
Geachte mevrouw De Vries en de heer Van Mourik,

 

Uw schriftelijke vragen op grond van artikel 39 van het Reglement van Orde, binnengekomen op 5 september 2011 beantwoorden wij als volgt.

Vraag 1:De VVD Fryslân heeft signalen dat er liquiditeitsproblemen en/of er problemen zijn met de verwachte marktbijdrage bij Fryslân Ferbynt (één van de Fryske Fiersichten). Een project waar de provincie ook een financiële bijdrage aan levert. Fryslân Ferbynt zou onder meer meedoen met een Brazilië-reis afgelopen zomer, maar dat is niet doorgegaan. Fryslân Ferbynt wil de plannen nog steeds uitvoeren. Welke problemen zijn er bij Fryslân Ferbynt?

Antwoord 1:

Medio 2010 heeft het SNN een subsidie van maximaal € 795.000,- toegekend aan het project Fryslân Ferbynt. Aan deze subsidie is een provinciale cofinanciering gekoppeld. Voorwaarde voor de uitkering van voorschotten was dat de in de projectbegroting genoemde marktbijdrage, te weten € 500.000,-,voor 100% zeker gesteld moest zijn voordat het SNN en de provincie over gaan tot (verdere) bevoorschotting. Wij hebben van het bestuur van Fryslân Ferbynt vernomen dat het zeker stellen van deze marktbijdrage niet haalbaar bleek binnen de gestelde termijn van een half jaar. Hierdoor zijn liquiditeitsproblemen ontstaan bij de stichting.

Het bestuur van Fryslân Ferbynt heeft vervolgens opdracht gegeven - totdat de marktbijdrage is zeker gesteld - geen extra uitgaven te doen en slechts basisactiviteiten te verrichten. In dat licht heeft Fryslân Ferbynt de werkgroep die het bezoek aan Brazilië heeft geïnitieerd en georganiseerd in de voorbereiding slechts ondersteund bij enkele voorbereidende bijeenkomsten.

Vraag 2:

Wat zijn de oorzaken van de problemen bij Fryslân Ferbynt?

Antwoord 2:

Zie antwoord vraag 1.

Vraag 3:Wat zijn de gevolgen van de problemen bij Fryslân Ferbynt? Bijvoorbeeld voor de activiteiten in de komende tijd en de Fryslân reünie in 2012?

Antwoord 3:

Fryslân Ferbynt is in gesprek met het SNN over een aanscherping van het project en een gewijzigde financieringsopzet. De provincie is hierover geïnformeerd. Omdat de bestuurscommissie Economische Zaken van het SNN formeel moet instemmen met deze aanscherping (december 2011), treedt vertraging op. Fryslân Ferbynt onderzoekt op welke wijze de basisactiviteiten kunnen worden voortgezet de komende maanden. Tevens wordt bezien of de tijdsplanning moet worden aangepast.

Vraag 4:

Wanneer is het college van GS voor het eerst op de hoogte gebracht van de problemen bij Fryslân Ferbynt? Waarom zijn de Staten niet geïnformeerd over de problemen bij Fryslân Ferbynt?

Antwoord 4:

Formeel is op 25 maart 2011 gedeputeerde Galema op de hoogte gesteld door Fryslân Ferbynt van stagnatie in het verkrijgen van de volledige marktbijdrage. Vervolgens is het college van Gedeputeerde Staten hierover geïnformeerd. Provinciale Staten zijn niet geïnformeerd, omdat de omvang van de stagnatie in de uitvoering hier nog geen aanleiding toe gaf.

Vraag 5:

Welke acties zijn er ondernomen door het college van GS in dit verband en/of welke acties gaat het college van GS nog ondernemen?

Antwoord 5:

De eerste verantwoordelijkheid ligt bij Fryslân Ferbynt. Zoals eerder aangegeven is het bestuur van Fryslân Ferbynt in gesprek met het SNN over een aanscherping van het project en een gewijzigde financieringsopzet.

Het college van Gedeputeerde Staten heeft aangegeven dat Fryslân Ferbynt, Fan Fryslân, Culturele Hoofdstad en Fryslân Marketing versneld moeten samenwerken en waar mogelijk organisatorisch in elkaar moeten worden geschoven om de marktbijdrage binnen te halen. Zowel op bestuurlijk als uitvoerend niveau wordt deze samenwerking verkend en waar mogelijk reeds vorm gegeven.

Vraag 6:

Welke financiële consequenties en risico’s zijn er? Wat is de omvang daarvan?

Antwoord 6:

Indien het SNN akkoord gaat met de aanscherping van het project en de gewijzigde financieringsopzet, zijn er geen financiële consequenties. Wanneer het SNN hier niet mee instemt c.q. wanneer de marktbijdrage niet voor 100% wordt zeker gesteld dan zal er geen bevoorschotting plaatsvinden en zal Fryslân Ferbynt in de huidige vorm moeten worden beëindigd. Mocht de stichting zichzelf opheffen, dan komt het intellectueel eigendom (o.a. website Fryslân Ferbynt) om niet in handen van de provincie.

De toegezegde provinciale cofinanciering bedraagt € 500.000,-. Uitbetaald: een eerste voorschot ad € 150.000,-. Uit dit eerste voorschot heeft de stichting Fryslân Ferbynt € 75.000,- betaald aan DHV voor de overdracht van het intellectueel eigendom aan de stichting.

Mocht het SNN niet instemmen met de wijzigingen in het project en er vindt geen bevoorschotting plaats, dan zal er mogelijk nog een discussie plaatsvinden over de operationele kosten van de stichting tot en met 2011. Op dit moment kan nog niet worden aangegeven of deze situatie zich zal voordoen. Niet uitbetaalde cofinancieringsmiddelen vallen vrij binnen het lopende cofinancieringsprogramma.

Vraag 7:

Is het college van GS bereid om een evaluatie op te (laten) stellen van de contacten in Nieuw-Zeeland? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 7:

Vanuit Fryslân Ferbynt is het bezoek aan Nieuw-Zeeland en de contacten die dit heeft opgeleverd reeds geëvalueerd en op schrift gesteld. De provincie heeft deze evaluatie ontvangen en ziet geen reden om buiten de reguliere rapportage door het bestuur van Fryslân Ferbynt eigenstandig nog een rapportage (te laten) uitvoeren.

Vraag 8:

In hoeverre zijn (toekomstige) partners van Fryslân Ferbynt (b.v. Stichting Pieter Stuyvesant 400) op de hoogte gebracht van de situatie?

Antwoord 8:

Fryslân Ferbynt bezint zich op dit moment op welke wijze en wie moeten worden geïnformeerd over de stagnatie in de voortgang.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Fryslân,

J.A. Jorritsma, voorzitter

drs. A.J. van den Berg, secretaris

Omrop Fryslân Radio >>>

Omrop Fryslân TV >>>

 

Publicatiedatum: 14 oktober 2011