Fryslan niet vol zetten met windmolens

Vorige maand heeft VVD Fryslân schriftelijke vragen gesteld over de windlobby door voorstanders van windenergie. De lobbygroep, verenigd in stichting E10, wil gebruik maken van een rijksinpassingsprocedure om op deze manier toch meer windmolens in Fryslân te kunnen plaatsen.

Met deze procedure zou de stichting de provincie passeren. VVD Fryslân wil graag weten welke argumenten GS gaat gebruiken om te voorkomen dat Fryslân vol wordt gezet met windmolens.

GS draagt aan dat er met het Rijk is afgesproken dat het aanwijzen van gebieden voor windenergieprojecten groter dan 100 MW in overleg zal gaan met de provincies. Daarnaast wijst GS op de impact die verspreide clusters op de ruimtelijke kwaliteit kunnen hebben en op de keuzes die Provinciale Staten ten aanzien van windenergie gemaakt hebben. GS is op dit moment in gesprek met het Rijk over ons meest recente windmolenbeleid.

Ook heeft VVD Fryslân aan GS gevraagd of deze voornemens heeft om richting de Rijksoverheid actie te ondernemen. Hierop antwoord GS dat ze over rijkscoördinatieregeling voor dit project al enige tijd ambtelijk met het rijk in overleg is. Eind februari staat een overleg gepland tussen gedeputeerde Konst en het ministerie van EL&I.

De VVD in Fryslân is geen voorstander van windmolens. Het rendement is beperkt en ze draaien vooral op subsidie in plaats van wind. De VVD wil naar regelingen die niet de exploitatie subsidiëren, maar die de innovatie in schone en hernieuwbare energie stimuleren. Bovendien moeten altijd andere vormen van energie als achtervang beschikbaar zijn, omdat het niet altijd waait. De VVD is dan ook blij dat de gedeputeerde nu besloten heeft toch actief een eigen windmolenbeleid te gaan bepleiten.

Voor de VVD speelt ook het ruimtelijke aspect een grote rol. Binnen de gestelde randvoorwaarden biedt de VVD graag ruimte aan initiatiefnemers die willen investeren in schone en hernieuwbare vormen van energie, mits landschappelijk goed inpasbaar. Hierbij denkt de VVD aan zonne-energie, biomassa en Blue Energy.

Publicatiedatum: 21 februari 2012