voorblad-1

Fryslân werkt samen met initiatiefnemers Tsjûkemar

voorblad-1

Van een doorvaarmeer een bestemmingsmeer maken, dat is het idee van ondernemers rond de Tsjûkemar. De omliggende dorpsbelangen en verenigingen hebben samen plannen gemaakt. Het uitvoeringsplan van deze Club van Aanjagers “De Kracht van de Tsjûkemar benutten” is aan de provincie Fryslân aangeboden. Op 7 februari 2017 hebben Gedeputeerde Staten besloten om de haalbaarheid gezamenlijk verder te onderzoeken.

Dit betekent niet dat Provincie Fryslân nu de hele regie overneemt. Het blijft het plan van de streek. Veel kunnen ondernemers zelf realiseren. Maar zonder de eigenaren van de grond en het water kom je niet ver. Bij wie kun je waarvoor terecht wanneer je zo’n groot gebied wilt ontwikkelen? En waar moet je allemaal rekening houden?

Klaas Kielstra: “Ondernemers en overheden kunnen niet zonder elkaar. Als we de handen ineen slaan, komen we verder."

Het aanwijzen van één loket, zowel ambtelijk als bestuurlijk, schept al duidelijkheid. “Samenwerken is de sleutel”, aldus gedeputeerde Klaas Kielstra. “Ondernemers en overheden kunnen niet zonder elkaar. Als we de handen ineen slaan, komen we verder. Door elkaars kennis en netwerken te benutten bijvoorbeeld. En slimme combinaties te maken door plannen en werk op elkaar af te stemmen.”

Het Tsjûkemarplan beschrijft al enkele kansen en aanknopingspunten op lopende initiatieven. Denk aan varen met snellere vaartuigen, aanleg van strandjes, sanitaire voorzieningen of camperplaatsen. Daarnaast gaat het in op gewenste ontwikkelingen. Dit betreft ook  provinciale, rijks- en gemeentelijk ontwikkelingen. Er zijn echter ook initiatieven vanuit de streek die hier nog niet in passen.

We willen de constructieve verbinder zijn die niet in de weg loopt. Op die manier benutten we de kwaliteiten die in Fryslân aanwezig zijn.

In het coalitieakkoord ‘Mei elkenien, foar elkenien’ heeft het provinciale bestuur aangekondigd een moderne verbinder te willen zijn: “Waar mogelijk sluiten we aan bij initiatieven van mensen, dorpen en regio’s, bijvoorbeeld in de streekagenda’s. We willen de constructieve verbinder zijn die niet in de weg loopt. Op die manier benutten we de kwaliteiten die in Fryslân aanwezig zijn. Dat betekent ook dat we doelen en ambities zo nodig bijstellen als de samenleving daar om vraagt.”

Kielstra: “Samenwerken aan deze visie op de Tsjûkemar vanuit een krachtige gemeenschap zelf, sluit daar goed bij aan. Bij een brede afweging van belangen zal niet alles direct haalbaar zijn. Maar we gaan samen zoeken naar mogelijkheden en kansen in plaats van alleen een toetsende rol in te nemen.”

Bron: www.fryslan.frl

Publicatiedatum: 8 februari 2017