Gebrekkige kadernota: geen solide financieel beleid!

Woensdag 20 juni is de kadernota 2013 van de provincie Fryslân behandeld. De VVD heeft veel kritiek geuit op deze kadernota. Zo staan veel beloofde zaken door GS er niet in, zoals de financiering Traverse Lemmer en voorfinanciering aquaduct A6. Ook is er geen rekening gehouden met de dekking van zaken, zoals het geval is bij breedbandinfrastructuur en depot Fries Museum. Veel zaken zijn niet goed onderbouwd, zoals alternatieve bezuinigingen op programma 2 en voorfinanciering grond-voor-grond principe.

Er wordt vooralsnog geen rekening gehouden met financiële risico's, zoals het invoeren van schatkistbankieren en de wet HOF. Afspraken worden niet nagekomen, zoals het uitvoeren van een complete stofkamoperatie door alle programma's. Bovendien was de volgorde van besluitvorming onjuist zoals het geval is bij het schrappen van de spoorlijn Heerenveen - Groningen en de nog te voeren discussie omtrent de NUON-criteria.

Daarbovenop gaf gedeputeerde de Vries (PvdA) bij de behandeling in de commissie ook nog eens aan dat sommige zaken in de kadernota anders gelezen moeten worden. Zo valt in de kadernota te lezen dat er bij gebiedsontwikkelingsprojecten kansen worden gezien voor aanbestedingsvoordelen en versobering. Zodoende wordt voorgesteld om 85% van de beschikbare middelen beschikbaar te stellen. Van aanbestedingsvoordelen zal echter geen sprake zijn gaf gedeputeerde de Vries aan. Bovendien gaf gedeputeerde Kramer (FNP) een maand geleden nog aan dat deze projecten voor niet minder dan het volledige bedrag uitgevoerd kunnen worden. Al met al een onjuiste voorstelling van zaken in de kadernota.

Toen vervolgens coalitiepartner CDA voorstelde om de besluitvorming over de spoorlijn Heerenveen - Groningen eruit te halen werd ook nog eens het financiële fundament onder de kadernota weggeslagen. De gehele oppositie was verbaasd en heeft voorgesteld om de kadernota in september te bespreken. Op deze manier heeft het college van GS tijd om de beloofde, onvolledige en onjuiste informatie aan te leveren. En kunnen PS op basis van juiste en volledige informatie een goede besluitvormingsprocedure voeren. Een oplossing die recht doet aan zowel de rol van Gedeputeerde Staten (informeren) als Provinciale Staten (controleren).

De coalitie voelde hier echter niets voor en wil de kadernota gewoon op 27 juni bespreken, en eventueel de spoorlijn eruit halen. Dat ging de oppositie te ver. Een kadernota bespreken waaronder het financieel fundament wordt weggehaald, waarbij beloofde zaken ontbreken en die onvolledige en onjuiste informatie bevat heeft geen zin. De oppositie besloot vooralsnog niet aanwezig te zijn bij de behandeling van de kadernota in Provinciale Staten.

 

Publicatiedatum: 22 juni 2012