Geld spoorlijn investeren in economie en infrastructuur

Binnenkort valt de beslissing over de spoorlijn Heerenveen - Drachten - Groningen. Gelet op de signalen, dat er naast de forse investeringskosten ook nog jaarlijks miljoenen voor de exploitatie moeten komen van de overheden, zou het zomaar kunnen dat het project alsnog wordt afgeblazen.

De VVD heeft dit project eerder niet ondersteund, omdat alleen dit deel van de Zuiderzeelijn realiseren volgens de VVD geen zin heeft. Afgezet tegen de kosten is de meerwaarde te klein. Tussen Heerenveen en Groningen loopt de beste vierbaans-verbinding voor auto's van Noord-Nederland, daarnaast is er sprake van goed openbaar vervoer per bus. Er is geen sprake van een aanvullende autonome verkeersbehoefte, waar met spoed in zou moeten worden voorzien.

Er zijn forse bedragen gereserveerd voor de spoorlijn Heerenveen - Drachten - Groningen. De provincie Fryslân heeft € 114 miljoen beschikbaar gesteld en het Rijk € 178 miljoen ("Friese deel"). Totaal dus een bedrag van € 292 miljoen dat "vrij" komt als dit stuk spoorlijn niet door gaat. De VVD Fryslân wil dat bedrag voor Fryslân behouden en investeren in belangrijke projecten voor de economie en infrastructuur van Fryslân. De VVD is van mening dat er een pakket moet klaarliggen, waaruit duidelijk blijkt dat het geld nodig is voor Fryslân.

De provincie is in staat om substantiële investeringen te doen (met de al beschikbare middelen en met de "vrij" vallende middelen), maar projecten verlopen nu vaak traag en komen moeizaam van de grond. Er wordt veel gepraat en papier geproduceerd, maar er zijn te weinig bouwactiviteiten te zien. De VVD wil aan het werk in plaats van jarenlang slechts op papier plannen maken en erover praten.

VVD Fryslân wil de "vrijvallende" middelen als volgt investeren, waarbij projecten die het snelst in uitvoering kunnen worden genomen een plus kunnen krijgen. Extra versnelling, dat is goed als stimulans voor de economie en de werkgelegenheid.

 

Projecten Bedrag
1.     Economisch pakket Smallingerland (samenwerkingsagenda) Minimaal € 50 miljoen
2.     Gemaal Lauwersoog € 30 miljoen

(raming bijdrage provincie Fryslân)

3.     Traverse Lemmer € 17,5 miljoen

(minimaal; afhankelijk van variant)

4.     Aquaduct A6 (Skarster Rien) Voorfinanciering
5.     Herstructurering bedrijventerreinen € 13,4 miljoen
6.     Naviduct Afsluitdijk € 30 miljoen + voorfinanciering
7.     Gebiedsontwikkelingsprojecten N381, Centrale As en Harlingen – Franeker én overdracht N393 Maximaal € 62,5 miljoen

 

8.     Herstructurering woningvoorraad 2015 – 2012 p.m.
9.     Afsluitdijk overig € 10 miljoen

(bijdrage provincie Fryslân)

10.   Economische infrastructuur (kennis & innovatie, digitale agenda, toerisme & recreatie, etc.) p.m.
Totaal € 213,4 miljoen + p.m.

 

 

Ad 1. Economisch pakket Smallingerland

Het niet doorgaan van een spoorverbinding heeft natuurlijk grote gevolgen voor Smallingerland/Drachten. Daarom is de VVD bereid om voor  projecten die de economie stimuleren een aanzienlijk bedrag vrij te maken om te investeren in Drachten. De invulling van het pakket moet in nauwe samenwerking en overleg met de gemeente Smallingerland plaats vinden. Gedacht kan worden aan projecten als bijvoorbeeld bereikbaarheid Drachten-Oost (Ureterpvallaat), integrale gebiedsontwikkeling Drachten Centrum-Drachten Zuid, ontwikkeling Noordelijk technologische innovatie-, ecologie- en ontwikkelcampus.

 

Ad 2. Gemaal Lauwersoog

Recent is de business case voor het gemaal Lauwersoog gepresenteerd. De kosten bedragen in totaal circa € 180 miljoen. Bij de realisatie van het gemaal Lauwersoog zijn meerdere partijen betrokken: Wetterskip Fryslân, Waterschap Nooderzijlvest, de provincie Fryslân, de provincie Groningen en het Rijk. Het college van GS van Fryslân heeft aangegeven geen financiële bijdrage te willen doen voor dit project. De financiering moet volgens het college plaatsvinden door Waterschappen en Rijk. Dit lijkt niet realistisch.
Ad 3. Traverse Lemmer
Voor de variant van het college van GS is een bedrag nodig van € 37,5 miljoen. Hiervan is nog een bedrag van € 18,75 miljoen ongedekt. Verder moet er nog definitief een variant gekozen worden voor de oplossing in Lemmer. De “actiegroep” Lemmer Alert stelt een andere variant voor ten Noorden van Lemmer. Deze variant zou mogelijk nog extra budget vragen, vandaar dat een minimumbedrag is opgenomen.

 

Ad 4. Aquaduct A6 (Skarster Rien)

De financiering vanuit het Rijk staat in het Verlengde MIRT voor de periode 2020 – 2023. Door het project naar voren te halen, zou het tegelijk uitgevoerd kunnen worden met de aanpak van de rotonde Joure. Dit kan financieel voordeel opleveren (werk met werk).

 

Ad 5. Herstructurering bedrijventerreinen

De provincie krijgt van het Rijk geld voor de herstructurering van bedrijventerreinen (fase 1), onder voorwaarde dat de provincie Fryslân dit cofinanciert met eenzelfde bedrag. Daarvoor is nog een bedrag van € 3,4 miljoen (fase 1). Voor fase 2 is nog een bedrag van € 10 miljoen nodig.

 

Ad 6. Naviduct Afsluitdijk

Er wordt gewerkt aan de aanpak van de Afsluitdijk.In de structuurvisie voor de Afsluitdijk wordt nu uitgegaan van de renovatie en nieuwbouw van de sluizen bij Kornwerderzand in respectievelijk 2020 en 2050. In april 2012 heeft de VVD Tweede Kamerfractie de mogelijkheid van een naviduct geopperd. Een naviduct is een soort aquaduct, maar dan met een sluis in de waterloop waaronder een weg doorgaat (zie bijvoorbeeld Enkhuizen). Staatssecretaris Atsma heeft toegezegd in beeld te brengen wat de kosten zijn van de 3 varianten voor de sluizen bij Kornwerderzand (renovatie, nieuwbouw en naviduct) en zal in de MIRT-ronde in mei/juni 2012 met de regio in overleg gaan. Het Rijk heeft voor de renovatie geld gereserveerd in 2020 (€ 80 miljoen) en voor nieuwbouw (€ 200 miljoen) van de sluizen in de Afsluitdijk in 2050. De meerkosten van een naviduct worden geraamd op € 30 miljoen ten opzichte van nieuwbouw van de sluizen. Deze oplossing is van economisch belang voor de scheepvaart en toerisme. Voordeel is dat de auto’s kunnen doorrijden als er een boot door de sluis vaart.

 

Ad 7. Gebiedsontwikkelingsprojecten

Er zijn goede plannen voor gebiedsontwikkelingsprojecten Centrale As, N381 en Harlingen – Franeker. De kosten daarvan bedragen € 62,5 miljoen. Het college van GS van Fryslân wil deze projecten financieren vanuit de NUON-middelen. Maar de projecten voldoen niet aan de criteria die zijn afgesproken. De VVD wil deze projecten anders financieren. Daarnaast is gebleken dat het college de N393 niet kan overdragen vanwege de bezuinigingen op verkeer en vervoer. De regio en de VVD Fryslân vinden het wel belangrijk en noodzakelijk dat de weg overgedragen kan worden.

 

Ad 8. Herstructurering woningvoorraad 2015 – 2020

Na 2015 stoppen de middelen in het kader van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). De VVD Fryslân wil de mogelijkheid houden om toch door te gaan met herstructurering van de woningvoorraad, zeker met het oog op de krimp.

 

Ad 9. Afsluitdijk overig

De provincie Fryslân heeft ook nog andere ambities met de Afsluitdijk, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid. Het Rijk heeft daar € 20 miljoen extra voor beschikbaar gesteld, mits de andere overheden ook een dergelijk bedrag  op tafel leggen. Er wordt vooralsnog vanuit gegaan dat de provincie Noord-Holland en de provincie Fryslân elk 50% voor hun rekening nemen.

 

Ad 10. Overig (economische infrastructuur)

De eventueel resterende middelen kunnen ingezet worden voor de overige zaken ter verbetering van de economische infrastructuur  in Fryslân. Het kan dan gaan om zaken als kennis en innovatie, digitale agenda, toerisme en recreatie (bijvoorbeeld investering in ruiter- en wandelpaden).

 

Media:

LC (website) --> VVD: €50 miljoen ter compensatie naar Drachten

 

Publicatiedatum: 24 mei 2012