Gemaal Lauwersoog mag geen vertraging oplopen

Naar aanleiding van de recente wateroverlast in Fryslân, is het Wetterskip op zoek naar meer retentiegebieden ofwel overloopgebieden bij dreigende overstromingen. Op de website www.binnenlandsbestuur.nl berichtte dijkgraaf Erkelens 14 februari hierover.

Het Wetterskip zal de gronden weliswaar niet aankopen, maar zal wel de in- en uitlaat kanalen aanleggen. Er moet dus geïnvesteerd worden. VVD Fryslân vraagt zich af of dat niet een desinvestering is gelet op het feit dat er nog steeds de wens is om een gemaal te realiseren bij Lauwersoog. VVD Fryslân is groot voorstander van de realisatie van een sober, maar doelmatig gemaal bij Lauwersoog, om zo droge voeten te houden in Fryslân. Ook wil de VVD graag weten of de investering in retentiegebieden, tot mogelijke vertraging van de realisatie van een gemaal bij Lauwersoog leidt.

Als reactie op dit bericht heeft VVD Statenlid Franke Doting de volgende schriftelijke vragen ingediend:

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 39 Reglement van Orde

Gericht aan

GS / lid van GS

 

Het college van Gedeputeerde Staten

Onderwerp Wetterskip – retentiegebieden – gemaal Lauwersoog
Vraag / Vragen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 
2.

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

Hoe kijkt het college van GS aan tegen de investeringen van het Wetterskip in nieuwe retentiegebieden?

 

Hoe past dit in het door de provincie vastgestelde  Waterhuishoudingplan 2010 - 2015?

 

Hoe moeten de zoektocht en de investeringen van het Wetterskip gezien worden in relatie tot de kansen voor de realisatie van het gemaal?

 

Heeft het zoeken van retentiegebieden voor het college prioriteit boven het realiseren van een gemaal bij Lauwersoog?

 

Leidt investering in retentiegebieden tot mogelijke vertraging van realisatie van een gemaal bij Lauwersoog? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

 

In het coalitieakkoord staat dat de waterschappen en het Rijk dit gemaal moeten betalen. Het Rijk heeft tot nu toe afhoudend gereageerd. Hoe zorgt het college ervoor dat het gemaal in 2015 is gerealiseerd, zoals opgenomen in het coalitieakkoord?

 

Is het college van GS bereid om middelen beschikbaar te stellen voor de realisatie van het gemaal? Zo ja, hoeveel en vanuit welk budget? Zo nee, waarom niet?

 

Hebben de waterschappen middelen gereserveerd voor investering in een gemaal bij Lauwersoog? Zo ja, hoeveel? Zo nee, waarom niet? En wat betekent dit voor de waterschapslasten in Fryslân?

 

Indiener (s) Franke Doting, VVD Fryslân

 

Publicatiedatum: 14 februari 2012