Gevolgen bezuinigingen college op verkeer steeds zichtbaarder

Al enige tijd wordt er tussen de gemeenten Harlingen, Franekeradeel en Het Bildt met de provincie Fryslân gesproken over de N393, die onder meer door het dorp Tzummarum gaat. De VVD heeft in december 2011 schriftelijke vragen gesteld omtrent de overdracht van deze weg van de provincie naar de gemeenten. De gesprekken die de provincie heeft gevoerd met de drie gemeenten om de weg over te dragen hebben tot dusver nog geen resultaat geboekt.

De VVD vraagt zich af waarom de overdracht nog niet heeft plaatsgevonden. De reden voor de vertraging in overdracht zijn bezuinigingen. Volgens GS zijn er geen financiële middelen om de overdracht te realiseren. "Zolang er geen financiële middelen beschikbaar komen vindt de overdracht niet eerder plaats dan in 2016", aldus GS. Wel is GS opzoek naar alternatieve mogelijkheden van financiering. GS verwacht in het voorjaar hiervan resultaten te kunnen melden.

De N393 is een behoorlijk knelpunt in de pogingen om verbeteringen in de verkeerssituatie, vooral in de dorpen, aan te brengen en de bereikbaarheid voor de bedrijven te verbeteren. De VVD wil daarom ook graag weten welk onderhoud er staat gepland en wanneer dit onderhoud plaatsvindt. GS geeft aan dat groot onderhoud aan de verharding van de weg uiterlijk in 2016 gewenst is. Daarom zijn er bedragen gereserveerd voor het groot onderhoud Het gaat hierbij dan alleen over vervanging van de bestaande asfaltverharding, zonder reconstructie. De VVD wil dat er spoedig actie wordt ondernomen om het knelpunt structureel op te lossen.

Publicatiedatum: 8 februari 2012