Afbeelding-024-1

Gevolgen variabel peil IJsselmeer onduidelijk

Afbeelding-024-1

De Statenfractie van de VVD heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van het ontwerp-peilbesluit van het IJsselmeer. Met dit besluit zal het vaste peil van het IJsselmeer worden vervangen door een streefpeil met een bandbreedte van 20 cm. De VVD is er niet gerust op dat een dergelijk peil de veiligheid in het gebied waarborgt. Er kan nog tot 13 november een zienswijze worden ingediend en de VVD vraagt zich onder andere af of het college dit voornemens is.

Door dit variabele peil dreigen bepaalde plaatsen, havens en geulen op bepaalde momenten voor dieper stekende schepen onbereikbaar te worden. Daarnaast dreigen er problemen met wateroverlast als het water hoog staat en er onverwachts een storm opsteekt of veel regenwater valt. De VVD wil dan ook graag weten welke gevolgen dit peilbesluit heeft en stelt daarom de volgende vragen:

1.     Is GS op de hoogte van dit ontwerp-peilbesluit?

2.     Welke gevolgen voorziet GS van dit peilbesluit voor Fryslân?

a)     Is het juist dat door het variabele peil bepaalde plaatsen, havens en geulen op bepaalde momenten (met name in augustus) voor dieper stekende schepen onbereikbaar dreigen te worden? Kan hierbij bijvoorbeeld gedacht worden aan de geul en de sluis bij Workum?

b)     Dreigt door dit variabele peil, bij een hogere waterstand in tijden van veel neerslag, de buffercapaciteit voor regenwater in Fryslân in het geding te komen?

c)     Kan bij een hogere waterstand in combinatie met storm de veiligheid van dijken en waterkeringen in gevaar komen?

d)     Kunnen bij een hoog peil al dan niet in combinatie met storm, buitendijkse landbouwgronden onderwater komen te staan?

e)     Zijn er nog andere van belang zijnde gevolgen?

3.     Heeft GS met Rijkswaterstaat afspraken gemaakt over mitigerende maatregelen, zoals het extra baggeren van geulen en het verhogen van dijken/waterkeringen?

4.     Op welke wijze ondersteunt GS partijen die mogelijk schade zullen ondervinden als gevolg van dit variabele peil van het IJsselmeer?

5.     Is GS voornemens om voor 13 november aanstaande een zienswijze in te dienen?

a)     Zo nee, waarom niet?

b)     Zo ja, kunt u PS informeren over de ingediende zienswijze?

 

VVD - Leo Pieter Stoel en Nynke Koopmans

 

Klik hier voor de antwoordbrief aan VVD over ontwerp-peilbesluit IJsselmeer


Volg ons ook op Facebook
                                 Volg ons ook op Twitter

 

 

 

Publicatiedatum: 23 oktober 2017