NRK-1

Grondbeleid: provincie niet in control

NRK-1

Er is sprake van versnippering als het gaat om het grondbeleid van de provincie Fryslân: in de organisatie en in de informatievoorziening. De Provincie is niet "in control". Dat zegt niet alleen de VVD, maar ook de concerncontroller.

Op 26 mei 2010 heeft de VVD een motie ingediend om te komen tot een goed grondbeleid binnen de provincie. Inmiddels is het 6 juni 2012. Waarom heeft het allemaal zo lang geduurd? In motie stond dat het op september 2010 gereed moest zijn.

De VVD weet eigenlijk niet zo goed wat ze met deze notitie grondbeleid moet. Wat is dit nu eigenlijk voor notitie? Het is geen beleid, het is geen uitvoering. De vraag is of er voldoende vertrouwen is dat met het grondbeleid de provincie wel in control komt.

In de notitie staat dat de risico's bij de provinciale grondaankopen in beginsel vrij overzichtelijk zijn, omdat gewerkt wordt met reeds vastgestelde budgetten en dekkingsmiddelen. Dat is zo naïef in een tijd van dalende grondprijzen! En onbegrijpelijk voor de VVD.

Onduidelijk in de notitie is wanneer de genoemde punten nu gereed zijn. Kan het college aangeven wanneer de punten afgerond zijn? B.v. zaken rondom risicomanagement, interne organisatie, gronddata overzicht ("binnen afzienbare termijn" en "op korte termijn").

De nieuwe eenheid grond en vastgoed moet vooral advies geven en controle uitoefenen en is dus puur facilitair. Een projectorganisatie. Dat is niet een aparte eenheid grond en vastgoed, maar een adviesclub. Waarom denkt het college dat dit gaat werken? Dit is toch niet veel meer dan een verbijzondering van de concerncontrol? Wat wordt de positie van Dienst Landelijk Gebied?

De accountant geeft in de jaarstukken 2011 onder meer aan dat de risicovoorziening grondaankopen niet volledig onderbouwd is en er een foutieve berekening risicovoorziening is. Garandeert het college dat met de huidige stappen dit soort dingen nooit meer voorkomen?

De CV/BV Westergo en Waddenglas ontbreken in de notitie, terwijl het grondexploitaties zijn. En juist heel slecht slopende grondexploitaties. Des te meer reden om er juist wel aandacht aan te besteden.

Over het meer van Oudega zit er 1 A4-tje bij, maar dat geeft heel beperkt informatie. De VVD vindt dat het college van GS openlijk en transparant verantwoording af moet leggen over dit dossier. Er wordt weer voorgesteld om in beslotenheid te informeren. Met welke reden? Het college gaat krampachtig om met de grondbeleid! Wat heeft dit de gemeenschap gekost? Uit welk budget is de grond aangekocht? Wie heeft wat gedaan, welke rol gehad en besloten? Wat gaat er met de grond gebeuren? Er zijn antipicerend gronden aangekocht, en dus niet strategisch zegt het college. Anticiperend op wat? Er worden een paar beleidsdoelen genoemd, maar deze doelen zijn er achteraf bijgezet. Hoe heeft het er daadwerkelijk aan bijgedragen?En was dan deze aankoop tegen deze prijs juist? De gegeven uitleg is nog volstrekt onvoldoende wat de VVD betreft.

"Wij realiseren ons dat om diverse redenen de aankopen rondom het Meer van Oudega aanleiding hebben gegeven tot vragen en dat met de huidige kennis rondom (de uitvoering van) grondbeleid dat voorkomen had kunnen worden." Wat bedoelt het college? Wat staat hier eigenlijk?

De second opinion van de accountant is niet positief over het grondbeleid. Wat vindt het college van de second opinion? Wat heeft het college ermee gedaan? Wat gaat het college ermee doen? Aan enkele aanbevelingen van concerncontrol is niet voldoende invulling gegeven, o.a. ten aanzien van opstellen integrale notitie grondbeleid, het uitwerken van hanteerbare en eenduidige definities binnen het grondbeleid en de inventarisatie van alle grondeigendommen van de provincie.

In het najaar 2012 komt de Noordelijke rekenkamer met een onderzoek. Hoe kijkt het college daar tegenaan in relatie tot het nu voorliggende voorstel?

De VVD wil dat mede op basis van het onderzoek Noordelijke rekenkamer, er een integraal grondbeleid komt. Dit is wat de accountant ook aangeeft! Dat de aanbevelingen van de accountant, concerncontrol en zo nodig ook die van de Noordelijke rekenkamer worden meegenomen!

Publicatiedatum: 6 juni 2012