GS geeft geen vrijstelling van de flora- en faunawet om predatie weidevogels tegen te gaan.

Het college van GS wil geen medewerking verlenen aan het voorstel van werkgroep "Behâldt de greidefûgels" om door middel van een ontheffing op basis van de artikelen 65, 67, 68 of 75 van de Flora- & faunawet predatie van weidevogels tegen te gaan. Dit heeft GS geantwoord op schriftelijke vragen van de VVD van 5 augustus 2011.

De werkgroep deed dit voorstel in een uitgewerkt rapport waarbij GS gevraagd wordt een pilotgebied in te stellen waarin de komende 6 jaar een aantal predatoren intensiever kan worden bejaagd. GS vindt dit niet nodig en stelt dat predatie een belangrijk probleem is maar het optimaliseren van het leefgebied van weidevogels door mozaïekbeheer, openheid en waterpeil gaat daaraan vooraf. De door de werkgroep aangegeven gebieden voldoen volgens GS (nog) niet aan deze randvoorwaarden voor optimalisatie van het leefgebied en daarbij komt dat bejaging altijd de allerlaatste maatregel is nadat is aangetoond dat er geen "andere bevredigende oplossing" mogelijk is.

De VVD vindt het jammer dat er ondanks het vele tijd en geld dat in het behoud van weidevogels in Fryslân wordt gestoken er toch nog zoveel weidevogels aan roofdieren ten prooi vallen zal de ontwikkelingen ten aanzien van de "greidefûgels" op de voet blijven volgen.

Lees hier de vragen en antwoorde die de VVD stelde

Publicatiedatum: 16 september 2011