Haags minimum is provinciaal maximum

Land- en tuinbouw zijn belangrijk voor de economie in Fryslân en de voedselvoorziening van Nederland en ver daarbuiten. Van oudsher heeft de sector in Fryslân een goede positie in de voedingsmiddelenindustrie met vooral een sterke zuivelsector. Wat betreft de werkgelegenheid is ruim 10% van de werkende Friezen is werkzaam in de landbouw, voedingsmiddelenindustrie of toelevering hiervan.

De provincie moet de land- en tuinbouw de ruimte geven om te ondernemen. De sector moet minder worden beperkt door extra regelgeving bovenop wettelijk beleid waarbij het uitgangspunt is: “Haags minimum is provinciaal maximum”. De VVD kijkt hierbij in het bijzonder kritisch naar knellende natuurregelgeving. De VVD vindt dat agrariërs als geen ander in staat zijn de natuur in hun directe omgeving te beheren. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan het landschapsbeheer en daarmee aan de uitstraling van Fryslân. De VVD Fryslân wil deze taak verder ontwikkelen en stimuleren.

Agrarische ondernemers moeten hun activiteiten kunnen combineren met andere vormen van ondernemerschap zoals op het gebied van toerisme en recreatie. Ook wil de VVD kennis en innovatie stimuleren voor het ontwikkelen van een duurzame bedrijfsvoering. De Dairycampus zou hier wat betreft de VVD een leidende rol kunnen (blijven) nemen.

Door verdere automatisering en intensivering in de landbouw komen er steeds minder agrarische bedrijven en de bedrijven die overblijven worden steeds grootschaliger. De VVD Fryslân wil ruimte bieden aan die grootschalige ontwikkeling mits deze landschappelijk goed inpasbaar is. De “Nije Pleats” is voor de VVD een prima instrument om in goed overleg met belanghebbenden de landelijke inpasbaarheid in te vullen. Het versterken van reeds aanwezige agrarische activiteiten in een bepaald gebied is daarbij het uitgangspunt. Woonfuncties in het buitengebied en nieuwe functies voor vrijvallende agrarische gebouwen mogen geen belemmering vormen voor de bedrijfsvoering van huidige agrarische ondernemers.

De verdere automatisering en digitalisering maakt het ook noodzakelijk dat agrarische bedrijven toegang hebben tot snel internet. De VVD wil initiatieven hiertoe stimuleren. De VVD Fryslân is tegen het onttrekken van vruchtbare landbouwgrond ten behoeve van natuurontwikkeling. Ook vindt de VVD dat de ganzenproblematiek daadkrachtig moet worden aangepakt door middel van verjaging en afschot. Ook wil de VVD dat door ganzen veroorzaakte schade aan vruchtbare landbouwgrond moet worden vergoed. De VVD is geen voorstander van een lange winterrustperiode.

Publicatiedatum: 17 maart 2015