Investeringsagenda NUON loopt nu al vertraging op!

In de Leeuwarder Courant van 18 november 2013 valt te lezen dat de uitvoering van de Kredietregeling MKB niet mogelijk is doordat dit in strijd is met Europese marktregels. Deze Kredietregeling was één van de zogenaamde ‘quickwins' met betrekking tot de besteding van de NUON-middelen. Nu de voorgenomen uitvoering van deze quickwin niet mogelijk lijkt te zijn wil de VVD duidelijkheid omtrent de andere fondsen en projecten die uit de NUON-middelen betaalt moeten worden.

De besteding van de NUON-middelen moet leiden tot een stimulering van de Friese economie. De VVD heeft al eerder aangedrongen op een snelle en uitvoerbare besteding van de NUON-middelen. In dat licht bezien heeft de VVD destijds zelf een investeringsagenda uitgebracht met daarin concrete projecten die de Friese economie versterken. Het plan om Friese bedrijven via de Kredietbank een lening te verstrekken loopt nu op zijn minst vertraging op. Daarbij komt dat Provinciale Staten plannen gepresenteerd hebben gekregen die achteraf niet solide blijken. "Wêrom is dit net earder betocht? Wy ha as steaten in beslút nommen dat hielendal net kin", aldus Klaas Kielstra.

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 39 Reglement van Orde

 

Gericht aan GS / lid GS

 

College van GS
Onderwerp

 

Staatssteun m.b.t. besteding Nuon-middelen
 

Vraag / vragen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.    Bent u bekend met het artikel in de LC van zaterdag 18 november 2013?

2.    Klopt het dat het verstrekken van leningen via Kredietbank Nederland op gespannen voet staat met Europese marktregels? Zo ja, op welke gronden is dit in strijd met de regels? Zo nee, waarom niet?

3.    Er worden naar andere wegen gezocht om toch het doel te bereiken. Aan welke andere wegen zit het college te denken?

 

4.    Het plan loopt nu hoogstwaarschijnlijk vertraging op. Wanneer verwacht het college het doel te hebben gerealiseerd?

5.    In het artikel staat geschreven dat er ook een extern advies is ingewonnen. Kunnen Provinciale Staten dit  advies krijgen? Zo nee, waarom niet?

6.    Lopen andere voorstellen omtrent de besteding van de NUON-middelen ook gevaar? Zo ja, welke andere voorgenomen bestedingen met NUON-middelen lopen het risico om niet of wellicht tot een andere uitvoering te komen? Zo nee, waarom niet?

7.    Had er niet al eerder duidelijkheid kunnen bestaan omtrent de uitvoerbaarheid van de quickwin Kredietregeling MKB? Zo ja, waarom was dit niet eerder duidelijk. Zo nee, waarom niet?

 

 

Indiener(s) VVD – Klaas Kielstra
Datum 18 november 2013

 

Media:

Leeuwarder Courant --> Leningen bedrijven uit NUON-fonds onzeker

Omrop Fryslan --> MKB-jild ut Nuonpot mei net

Publicatiedatum: 18 november 2013