Koersdocument omgevingsvisie besproken in de Staten

Op 26 september is in de Provinciale Statenvergadering het koersdocument Omgevingsvisie Fryslân besproken. Hier staan de hoofdlijnen in van het integrale beleid voor de fysieke leefomgeving in de provincie Fryslân en wordt geanticipeerd op de Omgevingswet. Deze wet bundelt 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke orde en natuur en moet het makkelijker maken om projecten met invloed op de leefomgeving op te starten.

Door de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal er meer beleidsvrijheid komen voor provincies en gemeenten. De VVD heeft in de Staten aangegeven deze vrijheid toe te juichen en dat zij vertrouwen in gemeenten heeft om zelf beslissingen te nemen over hun omgeving. Iedere gemeente zal haar eigen visie en ambitieniveau moeten beschrijven. De gedeputeerde beaamde dat de gemeente een stevige positie moet hebben maar gaf aan dat de provincie bij overstijgende thema’s wel een belangrijke toegevoegde waarde heeft.

Daarnaast heeft de VVD bij monde van Statenlid Durk Pool GS opgeroepen om tot realistische en reële plannen te komen. Hierbij moet betaalbaarheid een zwaarwegend argument zijn en blijven. Ook het belang van een regelarme notitie werd door de VVD nog ingebracht. Samen met het CDA heeft de VVD nog een motie ingediend dat vraagt om geen extra regels op te leggen voor de bebouwing in het landelijk gebied. Deze motie werd positief ontvangen door de gedeputeerde.

Publicatiedatum: 27 september 2018