Kulturele Haadsted 2018 nog geen 'JA'

Op 16 november 2011 heeft het college van GS samen met het college van B&W van Leeuwarden om 15.30 uur een persconferentie gegeven. Daar is toegelicht waarom Culturele Hoofdstad een unieke kans is voor Leeuwarden en Fryslân.

Provinciale Staten is alleen op de hoogte gebracht dat er een persconferentie is, maar heeft verder geen informatie ontvangen. De VVD Fryslân betreurt het zeer dat Provinciale Staten niet vroegtijdig zijn geïnformeerd, dus ruim voordat de pers is geïnformeerd.

De VVD Fryslân is overigens niet verrast door het standpunt van het college GS, omdat alles tot nu toe de sfeer uitademde dat koste was koste dit traject doorgezet moest worden. In de Begroting is voor 2012 en 2013 al een bedrag van 1,2 miljoen euro per jaar opgenomen.

VVD en D66 in Provinciale Staten hebben op 18 oktober 2011 schriftelijke vragen gesteld aan het college van GS over onder meer de resultaten van Kulturele Haadstêd 2018 en de subsidies in het kader van KHS2018. Tot op heden zijn deze vragen nog niet beantwoord. De VVD Fryslân betreurt dat natuurlijk.

Eind 2011 moeten Provinciale Staten een go - no go beslissing nemen. Voor de VVD Fryslân staat het licht nog lang niet op groen, integendeel.

Voor het continueren van het project Kulturele Haadstêd 2018 zal het college met goede argumenten en vooral zichtbare resultaten moeten komen. Zeker in deze tijden van economische onzekerheid moet er zorgvuldig met gemeenschapsgeld omgesprongen worden zonder ‘jild vergriemerij'. En dat heeft niks met een "vrij bekrompen provinciale politiek" te maken, maar het is eerder een realistische politiek zonder wens-denken en tomeloze ambitie.

Cruciaal is ook wat het verhaal is onder de Kulturele Haadstêd 2018. In de Omnium-uitzending van Omrop Fryslân van afgelopen week werd pijnlijk duidelijk dat men nog zoekende is en er dus nog niet uit is. Wordt nu ingezet op werkloosheid, watertechnologie, tweetaligheid of nog iets heel anders?

De VVD Fryslân zal daarnaast nadrukkelijk een inschatting van de kansen voor het daadwerkelijk binnen halen van de status Culturele Hoofdstad 2018 maken. De concurrentie is groot. Inmiddels lijkt het uiteindelijke doel al niet meer het binnenhalen van de status van KHS 2018, maar is de weg er naar toe en de reis erheen belangrijker. Gedeputeerde De Vries: "We kinne er in soart fan leare en we sitte mei syn allen yn in o sa nijsgjirrig proses, der't de Fryske mienskip nog in soart fertuten fan ha kin" En dat is wat de VVD Fryslân betreft te mager. Het moet ook meer zijn dan het versterken van activiteiten die toch al worden gedaan.

De VVD Fryslân zal ook toetsen of de uitgangspunten en resultaten in het plan van uitvoering 2011 voor Kulturele Haadstêd 2018 behaald zijn (zie bijlage) en de uitkomsten daarvan, zoals de draagvlakmeting.

Leeuwarden zal als stad de trekker zijn van Kulturele Haadstêd 2018. Niet alleen zal er met de gemeente Leeuwarden een waterdichte overeenkomst moeten zijn. Maar de ambitie, inzet en wil van Leeuwarden zal, wat de VVD Fryslân, ook zichtbaar moeten zijn in een financiële bijdrage en een lange termijn commitment voor in ieder geval het volledige traject tot en met de selectie.

Publicatiedatum: 16 november 2011