001_boerderij-image-1054563-1

Laat boeren niet de dupe zijn van extra kosten faunafonds

001_boerderij-image-1054563-1

Vanaf 2012 zijn de provincies verantwoordelijk voor de budgetten van het Faunafonds. Met ingang van 2013 moeten boeren € 300,- betalen voordat zij bij het Faunafonds een vergoeding kunnen vragen van de schade die wild op hun bedrijf veroorzaakt . Dat heeft voormalig staatssecretaris Henk Bleker onlangs besloten.

Het voorstel voor het invoeren van dit zogenaamde behandelbedrag komt van de gezamenlijke provincies. Het is onderdeel van een pakket van maatregelen in een poging om de kosten van het faunafonds te beperken. Over de invoering van het behandelbedrag loopt nog een verdere uitwerking.

De VVD vindt dat boeren steeds meer opdraaien voor de wildschade die de aanwas van verschillende wildsoorten met zich mee brengt en heeft het college middels schriftelijke vragen om opheldering gevraagd. Allereerst wil de VVD graag weten wat het standpunt van Provincie Fryslân is geweest bij het opstellen van deze maatregel. Daarnaast wil de VVD onder andere graag weten wat voor actie GS heeft ondernomen om dit tegen te gaan en of ze van plan is in de verdere uitwerking nog maatregelen te nemen om nadrukkelijk zich in te zetten voor de boeren in Fryslân.

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 39 Reglement van Orde

 

Gericht aan GS / lid GS College van GS
Onderwerp Aanslag bij melden wildschade
Vraag / vragen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Bent u bekend met dit besluit? Wat vind u van deze regeling?
  2. Wat is het standpunt van provincie Fryslân geweest bij het opstellen van deze maatregel?
  3. Heeft GS geprobeerd iets tegen deze maatregel te doen? Zo ja, wat dan? Zo nee, waarom niet?
  4. Wat heeft het college van GS in IPO-verband gedaan? Welke acties heeft het college van GS gedaan?
  5. Zijn er in de voorbereiding van dit voorstel ook andere voorstellen geweest om de kosten van het faunafonds te beperken? Zo ja, welke en waarom haalden deze voorstellen het niet? Zo nee, waarom is er niet naar andere mogelijkheden gekeken?
  6. Deelt u de opvatting dat boeren steeds meer opdraaien voor de wildschade die de aanwas van verschillende wildsoorten met zich meebrengt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat bent u van plan daaraan te doen c.q. welke maatregelen bent u bereid te nemen?
  7. Hoever zijn de gezamenlijke provincies met het uitwerken van deze maatregel? En is GS bereid zich bij de uitwerking nadrukkelijk in te zetten voor de belangen van de boeren in Fryslân en het behandelbedrag van tafel te krijgen dan wel fors te verlagen?

 

Indiener(s) VVD – Franke Doting

 

 

Datum 07-11-2012

 

Publicatiedatum: 12 november 2012