Meer aandacht voor economische potenties Nationale Parken

Op 27 juni is in de Provinciale Staten de Nota Natuur behandeld. Tijdens deze bijeenkomst heeft de VVD aandacht gevraagd voor de economische potenties van Nationale Parken in Fryslân. Nationale Parken hebben een belangrijke economische waarde voor de provincie. Ze zijn publiekstrekkers bij uitstek en daarmee een katalysator voor (nieuwe) recreatieve ontwikkelingen.

"Hier liggen de grote kansen om ecologie en economie met elkaar te verbinden", aldus VVD Statenlid Franke Doting. Middels een motie heeft de VVD aan GS de opdracht gegeven om voor eind 2012 te komen met een plan om de recreatieve en toeristische potenties van de Nationale Parken meer te benutten. Deze motie, mede ingediend door de ChristenUnie, is door een meerderheid van de Staten aangenomen.

Wat betreft het collegevoorstel van de nota zelf had de VVD eerder al laten weten te kiezen voor de variant ‘Ljocht Grien' wat een versobering inhoudt van het door het college gestelde scenario. In tegenstelling tot de VVD streefden de coalitiepartijen naar een verruiming van het door het college gestelde scenario en dienden daartoe een amendement in. Hierdoor kon de VVD niet anders dan tegen het voorstel van het college stemmen.

De VVD heeft nog geprobeerd het voorstel te wijzigen. Allereerst stelde de VVD het zeer beperkt afronden van de ecologische hoofdstructuur (EHS) voor. Alleen daar waar aankoop een conflict tussen landbouw en natuur oplost grond aankopen. Ten tweede stelde de VVD een verschuiving van geld voor. Meer geld naar kavelruil en minder geld voor aankopen natuur en landschapsherstel. De meerderheid van PS was het hier echter niet mee eens en de amendementen werden verworpen.

Ook heeft de VVD een motie ingediend waarin de VVD aan GS de opdracht geeft alle complementaire doelen van de Natura 2000 te schrappen. Deze complementaire doelen zijn doelen die niet verplicht zijn door Brussel maar die de provincie wel hanteert. Voor de natura 2000 gebieden waarvan het Rijk de voortrekker is zijn deze doelen al geschrapt en de VVD vindt het wenselijk dat er uniformiteit bestaat tussen deze gebieden. Ook deze motie kon niet op genoeg steun rekenen waardoor de motie werd verworpen.

Dossier:

14 juni 2012 - Nota natuur: VVD kiest voor 'ljocht grien'

24 april 2012 - Geen extra regelgeving bovenop de wetgeving uit Brussel

Moties en Amendementen:

Amendement Nota Natuur Kavelruil

Amendement Nota Natuur kiezen voor optie 2

Motie Complementaire Doelen

Motie Potentie Nationale Parken

Media: 

Friesch Dagblad 28-06-2012

LC 28-06-2012

Publicatiedatum: 5 juli 2012