Meer aandacht voor technische opleidingen

Goed onderwijs is de beste garantie voor economische groei in de toekomst. Het is de basis voor een krachtige, vitale en zelfredzame samenleving. De VVD hecht aan goede opleidingen, of je nu voor timmerman of advocaat leert, omdat iedereen de kans moet krijgen zijn talenten te ontwikkelen. Het bieden van goed onderwijs gaat tegenwoordig ook gepaard met een goede digitale ontsluiting. Het hebben van snel internet is hierbij cruciaal. De VVD wil initiatieven die scholen voorzien van snel internet stimuleren. De VVD is bereid hierin te investeren.

Fryslân kent veel voortgezet onderwijsinstellingen. Van MBO tot HBO met ook mogelijkheden om een universitaire titel te halen of te promoveren. Helaas zien we echter dat veel afgestudeerden na het behalen van hun diploma Fryslân verlaten of geen passende baan vinden die aansluit bij hun opleiding. Bedrijven, overheid en maatschappelijke instellingen moeten samen met het middelbare en hoger onderwijs eerder studenten aan zich gaan binden. Het onderwijs moet op haar beurt meer open staan voor bedrijven, overheid en maatschappelijke instellingen zodat deze kruisbestuiving van kennis en inzichten optimaal kan verlopen. Hierdoor kan kennis sneller en effectiever worden omgezet in werk en bedrijvigheid (valorisatie).

De VVD wil ook dat technische opleidingen meer onder de aandacht van jongeren wordt gebracht. Hier kan al in het basisonderwijs een begin mee worden gemaakt door het geven van technieklessen op de basisschool. De provincie moet samen met onderwijsinstellingen en ondernemers een integraal actieplan ontwikkelen om onderwijs en bedrijfsleven beter op elkaar aan te laten sluiten. Onderwijs De VVD staat voor het versterken van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in Fryslân. Met name waar dit de regionale economie kan versterken. Dit kan bereikt worden door uitbouwen van de activiteiten van de University Campus Fryslân (UCF) in overleg met haar deelnemende kennisinstituten zoals Wetsus, de Dairycampus en de Fryske Akademy en de betrokken universiteiten. Verdere samenwerking kan efficiënte besteding van middelen verhogen, daarbij denkt de VVD aan de Waddenacademie en de Fryske Akademy.

De VVD Fryslân zou graag zien dat de Thorbecke Academie de statuur die ze bij de oprichting had als het kenniscentrum voor het openbaar bestuur weer krijgt.

Publicatiedatum: 16 maart 2015