Overheid: "Minder regels, minder bureaucratie en minder ambtenaren"

De provincie is in Fryslân nog een van de laatste plekken waar investeringsinitiatieven kunnen worden ontwikkeld. Met het verdwijnen van de Friesland Bank, de concentratie van politie, openbaar ministerie en justitie in Groningen en de krapper wordende gemeentelijke financiën is het landschap drastisch veranderd. De crisis heeft een behoorlijke versobering teweeg gebracht en de provincie is de laatste plek waar nog middelen voor handen zijn.

Dat brengt verplichtingen met zich mee. Investeringen moeten lonen in die zin dat ze kansen creëren waar regio’s en haar inwoners baat bij hebben. De provincie moet meer zijn dan een grabbelton van projectjes die met tijdelijke budgetten in de lucht worden gehouden. Met een strakke prioritering, een grote focus en een organisatie met een beperkt aantal professionals, moet het mogelijk zijn om met minder middelen meer te realiseren voor de Friese gemeenschap. Het provinciehuis moet niet een plek zijn waar achter elke deur onverwachtse verrassingen schuil gaan, maar een plek van grote transparantie over doelstellingen, prestaties, voortgang en bestedingen.

De VVD vindt dat er ook gekeken kan worden naar versobering van het ambtelijk apparaat en het provinciaal bestuur. Digitalisering en efficiency zouden moeten kunnen leiden tot kleine maar flexibele organisatie met minder ambtenaren, minder secretariële ondersteuning en minder dienstauto’s met chauffeur voor het college van Gedeputeerde Staten. Ook moeten afdelingen beter op elkaar worden afgestemd waardoor er efficiënter gewerkt kan worden (ontschotting).

Doelmatigheid van de provinciale organisatie heeft de VVD hoog in het vaandel. In dit kader past ook het verminderen van regels, wetten en bemoeienissen vanuit de overheid. De VVD wil daarom een volledige doorlichting van uitvoeringsregels en beleidsdocumenten. Daarnaast zal er voor beleid in Fryslân, net als in Den Haag, een toets op integrale afstemming moeten komen. Ook krijgt de provincie steeds meer taken vanuit Den Haag of Brussel. Bij het oppakken van deze nieuwe taken moet voortdurend de vraag worden gesteld of andere taken niet kunnen worden afgestoten of overgedragen. De VVD gaat voor minder regels, minder bureaucratie en minder ambtenaren.

De VVD vindt dat Fryslân zelfstandig moet blijven. Samenwerken vindt de VVD wenselijk, maar dan wel met behoud van de eigen identiteit. De VVD wil een provinciaal openbaar bestuur dat duidelijk herkenbaar is. Samenwerking met de provincies Groningen en Drenthe zal een duidelijke meerwaarde moeten opleveren, wil continuering plaatsvinden. Bij experimenten op het gebied van operationele samenwerking in noordelijk verband moet ook worden bekeken of er binnen de provincie Fryslân met gemeenten en/of it Wetterskip niet een soortgelijk effect kan worden gerealiseerd. Ook dient de blik gericht te zijn op het westen waarbij op sommige terreinen samenwerking met de Kop van Noord-Holland wellicht meerwaarde kunnen opleveren en effectiever kunnen zijn.


Volg ons ook op Facebook
                                 Volg ons ook op Twitter

 

 

 

Publicatiedatum: 17 maart 2015