Minicongres VVD Fryslan

De VVD Fryslân nodigt u uit voor het jaarlijks minicongres op vrijdag 30 oktober 2015. Het minicongres is toegankelijk voor zowel leden als geïnteresseerde liberalen die (nog) niet lid zijn van de VVD. Er zijn interessante workshops over actuele politieke onderwerpen en er is ruimschoots gelegenheid om informeel met elkaar van gedachten wisselen.

U kunt zich aanmelden door een email te sturen met uw naam en eventuele introducees naar: vvd@fryslan.frl

Het minicongres vindt plaats in het Oranjehotel te Leeuwarden.

De toegang is gratis.

Het programma ziet er als volgt uit:

 

13.00 – 13.15 Opening
13.15 – 14.15 Bestuurdersvereniging organiseert bijeenkomst over gemeenschappelijke regelingen.
13.15 – 14.15 Kamercentrale organiseert penningmeestersbijeenkomst en permanente campagnebijeenkomst.
13.15 – 14.15 Overige aanwezigen worden door volksvertegenwoordigers uit de Tweede Kamer en Provinciale Staten bijgepraat over actuele politiek.
14.15 - 14.30 Pauze
14.30 – 15.15 Workshop ronde 1
15.15 – 16.00 Workshop ronde 2
16.00 – 16.15 Pauze
16.15 – 17.00 ALV (Toekomst van de VVD)
17.00 – 18.00 Borrel en ‘speeddaten’ met Statenleden, Kamerleden en “Meet & Greet” met Klaas Kielstra

 

Opening
De voorzitter van de Kamercentrale (Jeltje Hoekstra) en de voorzitter van de Bestuurdersvereniging (Marjan van der Aart) van de VVD Fryslân heten alle aanwezigen welkom en openen het minicongres.

 

Bijeenkomst Bestuurdersvereniging VVD Fryslân
Tijdens de bijeenkomst van de Bestuurdersvereniging zal de heer Rob de Greef een presentatie geven over het onderwerp gemeenschappelijke regelingen. De heer de Greef is partner bij PROOF Adviseurs en docent/onderzoeker Staats’en Bestuursrecht aan de VU Amsterdam. Tijdens de bijeenkomst zal er ruim de gelegenheid zijn om vragen over gemeenschappelijke regelingen en vragen met betrekking tot intergemeentelijke samenwerking te stellen.

 

Bijeenkomst Kamercentrale VVD Fryslân
Tijdens de bijeenkomst van de Kamercentrale zullen de leden van het Kamercentrale-bestuur (Hein Dek en Remko Boonstra) in gesprek gaan met de lokale VVD-besturen uit Fryslân over permanente campagne en over zaken die betrekking hebben op het penningmeestersschap.

 

Workshop Bert Looper (directeur Tresoar)
De heer Bert Looper zal een inspirerende workshop geven over de identiteit van Fryslan. Hij zal met name ingaan op de vier fasen waarin de Friese identiteit zich in de afgelopen eeuwen heeft ontwikkeld. Bert Looper is directeur van het Fries historisch en letterkundig centrum in Leeuwarden. Tresoar is de bewaarplaats van de geschiedenis van Fryslân. Je vindt hier talloze in Fryslân verschenen kranten en tijdschriften, honderdduizenden boeken waaronder exemplaren uit de bibliotheek van Erasmus.

 

Workshop Anne Wil Lucas (Tweede Kamerlid VVD)
Anne Wil Lucas zal een workshop geven over de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt is door nieuwe technologieën enorm aan het veranderen. Bedrijven zullen in de komende decennia naar een ander type werknemer gaan vragen. Om aan die vraag te kunnen voldoen zal het Nederlandse onderwijs er in de toekomst echt anders uit moeten gaan zien. Deze workshop gaat over de vraag hoe we daar als VVD goed mee om moeten gaan.

 

Algemene Ledenvergadering (Toekomst van de VVD)
De Algemene Ledenvergadering zal in het teken staan van de reorganisatie van onze partij. Het Kamercentrale bestuur zal de gedane inspanningen tot nu toe toelichten. Tevens worden amendementen en moties doorgesproken op dit moment.

 

Borrel
Tijdens de borrel is er de gelegenheid om te ‘speeddaten’ met Tweede Kamerleden en Statenleden van de VVD. Sinds maart van dit jaar zijn de Statenleden voor een nieuwe periode aan de slag gegaan in Provinciale Staten van Fryslân. Ook leveren we deze collegeperiode, na twee perioden van afwezigheid, weer een VVD gedeputeerde. Gedeputeerde Klaas Kielstra zal aanwezig zijn voor een heuse ‘meet en greet’.

Publicatiedatum: 26 oktober 2015