Motie zonne-energie en innovatie overgenomen

Afgelopen woensdag stond de notitie Romte foar Sinne op de agenda van Provinciale Staten. De provincie speelt een rol bij een energiebeleid. Zowel qua ruimtelijke ordening als qua financiering (subsidie en fondsen). Deze notitie Romte for Sinne biedt meer ruimte aan zonne-energie. De VVD is voor zonne-energie en voor meer ruimte, en wij vinden daarbij dat hier een zorgvuldige afweging is gemaakt.

Terecht staat in deze notitie dat landschapsschoon en maatschappelijk draagvlak belangrijk zijn bij het bepalen van energiebeleid. Zonne-energie heeft belangrijke voordelen t.a.v. windenergie zoals minder tot geen horizonvervuiling, geen geluidsoverlast, geen slagschaduw, geen schade aan de trekvogelstand én betere mogelijkheden voor eigen aanschaf/participatie. Daarbij levert zonne-energie lokale werkgelegenheid op.

Zonne-energie is net als windenergie geen continue energiebron, en kan dus permanente energiebronnen niet vervangen (maar heeft juist conventionele centrales achter de hand nodig). Maar vanwege innovaties als directe energieopslag (H2 productie) en een steeds grotere energie-efficiënte heeft zonne-energie wél toekomst . Ontwikkelingen op energiegebied gaan snel en dat vergt een flexibele overheid, die op basis van metingen i.p.v. meningen tijdig haar beleid kan bijstellen. Het gaat om feiten, niet om emoties.

De VVD heeft op grond hiervan een motie opgesteld die ingaat op de snelle ontwikkelingen en verzoeken daarin het college:

Het voorgenomen beleid dat ruimte biedt voor meer zonne-energie na twee jaar te evalueren t.a.v. de mate waarin zonne-energie een rol kan spelen in het provinciale energiebeleid.

Publicatiedatum: 19 februari 2015