Niet bezuinigen op economische en wegenprojecten

In het akkoord tussen VVD, CDA, D66, Groenlinks en Christenunie is opgenomen dat de regering zal voorstellen om in 2013 verplicht schatkistbankieren in te voeren voor gemeenten, provincies en waterschappen. Eerder heeft de PvdA landelijk al aangegeven hier voorstander van te zijn. Het zou volgens gedeputeerde De Vries gaan om 1 of 1,5% renteverlies resulterend in 7 tot 8 miljoen structureel minder inkomsten.

In feite komt er op neer dat de provincie structureel minder geld te besteden zou hebben, omdat het rendement nu structureel in de begroting van de provincie is opgenomen. Op Omrop Fryslân Radio geeft gedeputeerde De Vries aan dat de provincie Fryslân in dat geval eerst investeringen (in bijvoorbeeld wegen) zal vertragen of niet uitvoeren. En dus niet kiest voor bezuinigingen op bijvoorbeeld niet-wettelijke taken van de provincies of anderszins. Het college heeft echter al afgesproken zo’n 14,5 miljoen euro te bezuinigen op infrastructuur. Dit zou dus nooit de keuze van de VVD zijn. Daarom heeft de VVD Fryslan vragen gesteld aan het college van GS.

De VVD wil onder meer weten welke reële mogelijkheden het college van GS ziet vanuit de provincie  om tegemoet te komen aan de wens van het Kabinet om iets te doen aan de omvang van de staatsschuld, hetgeen aanleiding is voor het invoeren van schatkistbankieren.

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 39 Reglement van Orde

 

Gericht aan

GS / lid van GS

 

Het college van Gedeputeerde Staten
Onderwerp

 

Verplicht schatkistbankieren
Vraag / Vragen 1.    In het akkoord tussen VVD, CDA, D66, Groenlinks en ChristenUnie is opgenomen dat de regering zal voorstellen om in 2013 verplicht schatkistbankieren in te voeren voor gemeenten, provincies en waterschappen. Dit zou volgens gedeputeerde De Vries op Omrop Fryslân Radio (4 mei 2012)  gaan om 1 of 1,5% renteverlies resulterend in 7 tot 8 miljoen structureel minder inkomsten. Zijn de uitwerking en de details van dit voorstel al bekend? Zo ja, wat zijn deze dan? Er worden acties ondernomen richting en overleg gevoerd met het Rijk. Welke acties onderneemt  het college zelf? Welke acties onderneemt het IPO? Hoe worden Provinciale Staten over de uitkomsten van het overleg geïnformeerd?

 

2.    In feite komt er op neer dat de provincie structureel minder geld te besteden zou hebben, omdat het rendement nu structureel in de begroting van de provincie is opgenomen. Op Omrop Fryslân Radio geeft gedeputeerde De Vries aan dat de provincie Fryslân in dat geval eerst investeringen (in bijvoorbeeld wegen) zal vertragen of niet uitvoeren. En dus niet kiest voor bezuinigingen op bijvoorbeeld niet-wettelijke taken van de provincies of anderszins. Het college heeft echter al afgesproken zo’n 14,5 miljoen euro te bezuinigen op infrastructuur. Dit zou dus nooit de keuze van de VVD zijn. Is dit een bewuste keuze van het college van GS om weer te bezuinigen om investeringsprojecten (en dus infrastructuur) die van groot belang zijn voor Fryslân, de werkgelegenheid en economie? Wanneer is deze keuze gemaakt door het college van GS en waarom? Waarom wordt niet gekozen voor andere bezuinigingen, bijvoorbeeld op niet-wettelijke taken? Aan welke projecten denkt het college van GS als het gaat om schrappen of vertragen van investeringsprojecten?

 

3.    Welke reële mogelijkheden ziet het college van GS vanuit de provincie(s) om wel tegemoet te komen aan de wens van het Kabinet om iets te doen aan de omvang van de staatsschuld (hetgeen aanleiding is voor het opnemen van de passage over het verplicht schatkistbankieren)? Gedeputeerde De Vries zegt op Omrop Fryslân Radio hiervoor mogelijkheden te zien en wil ook reëel zijn en meedenken.

 

4.    Ziet het college van GS, dat toch ook met beleggingen in bijvoorbeeld Dexia in de afgelopen tijd risico heeft gelopen, nog voordelen in het schatkistbankieren? De PvdA heeft landelijk bijvoorbeeld regelmatig gepleit voor verplicht schatkistbankieren door overheden.

 

 

 

Indiener (s)
VVD

 

Aukje de Vries, VVD Statenfractie

 

 

Publicatiedatum: 8 mei 2012