vvd-fryslan-logo-huisstijlcorrect-1-1

Nieuwe kaders voor cultuur, taal, onderwijs en sport vastgesteld

vvd-fryslan-logo-huisstijlcorrect-1-1

De VVD heeft ingestemd met de startnotitie Cultuur, Taal, Onderwijs en Sport. Deze startnotitie bepaalt de kaders voor het nieuwe beleid omtrent deze beleidsvelden. Hierbij is het van belang dat participatie wordt versterkt, er meer ruimte en verdieping komt voor educatie, innovatie wordt gestimuleerd en gefaciliteerd, de leefbaarheid wordt bevorderd en de zichtbaarheid wordt vergroot. Daarbij heeft de VVD gepleit om ook economische revenuen en zelfredzaamheid tot de gewenste maatschappelijke effecten te laten behoren.

In de startnotitie wordt nog niet gesproken over de middelen die gepaard gaan met het nieuwe beleid. De VVD heeft daarom ook aangegeven dat dit niet betekent dat de gedeputeerde een blanco cheque heeft om dit beleid straks verder uit te werken. Hierover zullen we in de beleidsbrief die in juni wordt behandeld met het college van GS over van gedachten wisselen.

Wat betreft het onderwijs ziet de VVD graag dat er in de beleidsbrief aandacht zal zijn voor het beter op elkaar laten aansluiten van het onderwijs en het bedrijfsleven. Een goede aansluiting tussen onderwijs en het bedrijfsleven is de beste garantie voor economische groei in de toekomst. Bedrijven, overheid en maatschappelijke instellingen moeten samen met het middelbare en hoger onderwijs eerder studenten aan zich gaan binden. Het onderwijs moet op haar beurt meer open staan voor bedrijven, overheid en maatschappelijke instellingen zodat deze kruisbestuiving van kennis en inzichten optimaal kan verlopen. Hierdoor kan kennis sneller en effectiever worden omgezet in werk en bedrijvigheid (valorisatie).

In het kader van cultuur wil de VVD graag dat er een speciaal budget komt voor grote en bijzondere tentoonstellingen, de zogenaamde blockbusters. Deze dragen onder andere bij aan cultuurtoerisme. De VVD vindt dat cultuurtoerisme nog verder ontwikkeld kan worden. Hier liggen veel kansen voor Fryslân, met al ons cultureel erfgoed. De VVD vindt dat de provincie hierin een rol heeft. Ook is de VVD van mening dat ook niet Friestalige cultuur steun verdient. Opera’s als Spanga en Nijetrijne, evenementen als Oerol en Into the Great Wide Open en een museum als Princessehof trekken nationaal en internationaal publiek en geven impulsen aan de meer lokale Friestalige cultuur.

 

Publicatiedatum: 23 maart 2016