Nog geen volledige opheldering Fryslan Marketing

De VVD Fryslân heeft vorige maand opheldering gevraagd over de situatie rondom Fryslân Marketing. Volgens een artikel in de Leeuwarder Courant verkeert de marketingorganisatie in financiële problemen. Het college van GS heeft in de beantwoording op de vragen van de VVD aangegeven dat er inderdaad financiële problemen zijn. GS vond het echter niet nodig om PS hierover te informeren omdat de provincie niet de eindverantwoordelijkheid draagt. Wel heeft GS in een tweetal overleggen de zorgelijke financiële situatie besproken met de Raad van Toezicht van Stichting Fryslân Marketing.

Momenteel is de provincie bezig met de afronding van onderzoeken naar het financieel beheer bij Stichting Fryslân Marketing. Het rapport hiervan wordt wel naar Provinciale Staten gestuurd. Op dit moment is nog niet precies bekend hoe groot het tekort bij Fryslân Marketing is. De verwachting is dat dit eind deze maand bekend wordt gemaakt.

GS geeft aan dat SNN een deel van de reeds gemaakte en betaalde kosten heeft afgekeurd en hierdoor loopt de Stichting subsidie mis. "Bij een tussentijdse beoordeling van de besteding van de SNN-subsidie is gebleken dat er een probleem is met de subsidievergoeding van enkele projectonderdelen. Dit probleem is volgens het onderzoeksrapport veroorzaakt door het niet-subsidiabel zijn van de kosten van het SNN-project ‘Fryslân Topattractie' ", aldus het college van GS.

Bij de start van het project in 2009 is afgesproken dat het bedrijfsleven 10% zou gaan bijdragen en kennisinstellingen 5%. Maar al bij de start van het project bleek het lastig te zijn om op voorhand garanties van marktpartijen te krijgen omdat de concrete resultaten voorafgaand aan het project nog niet zichtbaar waren. Fryslân Marketing heeft toen aangegeven zelf garant te willen staan voor het ontbrekende deel marktbijdrage. Op basis daarvan heeft GS en SNN een voorschot uitbetaald. Bij de eerste tussentijdse controle bleek al snel dat de opgevoerde marktbijdrage niet volledig kon worden goedgekeurd en niet voldoende kon worden gerealiseerd. GS heeft in voorjaar 2012 de stichting geadviseerd maar de stichting heeft hier geen gehoor aan gegeven.

De VVD heeft ook gevraagd of er betalingsachterstanden zijn. GS vermoed wel dat er betalingsachterstanden zijn maar wil hier verder geen uitspraken over doen.

Wat betreft het optreden van directeur Paul van Gessel, geeft GS aan dat deze onvoldoende sturing kan geven aan de organisatie Fryslân Marketing. De Raad van Toezicht heeft de heer van Gessel in september twee weken op non-actief gezet maar over de reden hiervan wil GS niet speculeren.

Tot slot wilde de VVD nog weten of het college van GS verzocht is om de tekorten bij Fryslân Marketing aan te zuiveren. GS antwoord hierop dat dit inderdaad het geval. Ook geeft zij aan dat ze niet met Fryslân Marketing op zoek is naar een oplossing voor de financiële problemen. GS heeft alleen een handreiking gedaan aan Fryslân Marketing door in de aanstelling van een vereffenaar te faciliteren.

De VVD vindt de ontstane situatie bij Fryslân Marketing erg zorgelijk. Ook gezien het feit dat Fryslân Marketing een belangrijke pion is in de integratie van de verschillende marketingorganisaties naar één organisatie die Fryslân zal gaan promoten. Deze integratie lijkt nu weer vertraging op te lopen.

Publicatiedatum: 21 november 2012