Nota Natuur: VVD kiest voor Ljocht Grien

p 13 juni werd in de Statencommissie de nieuwe Nota Natuur behandeld. Ook wat natuur betreft moet in Fryslân de broekriem worden aangetrokken.

Landelijk wordt gewerkt met "grond voor grond" principe. Dit houdt in dat grond die aangekocht wordt voor natuur wordt gefinancierd door de verkoop van gronden die reeds waren aangekocht voor natuurontwikkeling maar nu daarvoor niet meer behoeven te worden ingezet. Het gaat voor Fryslan om een bedrag van in totaal € 22,5 miljoen. Het college van GS wil dit gaan voorfinancieren. De VVD wil van de gedeputeerde een bevestiging dat eerst daadwerkelijk gronden worden verkocht alvorens nieuwe gronden worden aangekocht waardoor er geen voorfinanciering nodig is. Mocht dit toch gebeuren dan wil de VVD nu alvast weten wat voor risico's hieraan verbonden zijn.

De aanpak van het college van GS van de ganzenproblematiek vindt de VVD veel te mager is. Daarom wil de VVD graag dat de gedeputeerde een termijn noemt waarbinnen begonnen wordt met het afvangen van de overzomerende ganzen. Daarbij aansluitend wil de VVD ook graag weten hoe het college dit denkt te financieren. "De ganzenproblematiek stijgt ons in Fryslân momenteel enorm boven het hoofd" aldus VVD Statenlid Franke Doting.

Landbouw is een belangrijke functie voor Fryslân en daarom snapt de VVD niet dat er in de toekomst niet meer structureel geld beschikbaar zal zijn voor ruilverkaveling. Ook vindt de VVD het bijzonder dat alleen in Fryslân is vastgelegd dat het perceel van een agrarische ondernemer binnen een straal van 10 km van het bedrijf moet liggen. Dit is wat de VVD betreft en overigens ook de LTO, een overbodige bepaling. Een agrariër zou zelf moeten bepalen hoever hij of zij bereid is te rijden naar zijn perceel.
De VVD wil een versobering van het door het college van GS voorgestelde scenario. VVD Statenlid Franke Doting noemt deze variant: "Ljocht Grien". Ten opzichte van het scenario van het college wil de VVD een paar wijzigingen. Wat betreft de aanvullende afronding van de EHS wil de VVD dat het zeer beperkt wordt afgerond en dat er alleen wordt aangekocht als dit een conflict tussen landbouw en natuur oplost.

Tot slot heeft de VVD in de commissie nog aangeven in Provinciale Staten te komen met een eerder aangekondigde motie over de complementaire doelen van de Natura 2000. De VVD wil dat in de zeven Natuurgebieden waarvan de Provincie de voortouwnemer is van de Natura de complementaire doelen worden geschrapt. Bij de gebieden waarbij het Rijk de voortouwnemer is zijn deze zogenaamde doelen al geschrapt en de VVD vindt het niet wenselijk dat in Fryslân een strenger regime zou gelden.

Publicatiedatum: 14 juni 2012