Provinciale regelingen moeten beter aansluiten op die van Nederland en Europa

Nederland laat kansrijke innovaties liggen doordat Europese en nationale regelingen niet goed op elkaar aansluiten. Dat blijkt uit een studie van Dries Faems van de Rijksuniversiteit Groningen. De Europese Unie stimuleert vernieuwingsprocessen in het midden en kleinbedrijf via het zogeheten SME-instrument.

Leo Pieter Stoel: "Provinciale regelingen moeten beter aansluiten op die van Nederland en Europa."

De regeling kent twee trajecten. In de eerste fase kunnen bedrijven 50.000 euro krijgen voor concept- en haalbaarheidsstudies. In de tweede fase kunnen bedrijven maar liefst 2,5 miljoen euro subsidie krijgen voor productontwikkeling en marktintroductie. Het gaat veelvuldig fout in die tweede fase, constateert Faems, hoogleraar innovatie en organisatie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Grootste boosdoener is geldgebrek. Europa moet in deze fase vaak nee verkopen omdat het subsidiefonds leeg is. Hoewel het feitelijk een Europees probleem is, zou het Nederlandse bedrijfsleven er veel baat bij hebben als nationale of regionale innovatiefondsen de rol het Europese fonds overnemen. Als Europees de concept- en haalbaarheidsstudie zijn geleverd, dan zou dat nationaal en regionaal geaccepteerd moeten worden. Dat gebeurt nu niet, zodat de ondernemer opnieuw moet beginnen

De VVD zou graag zien dat de provinciale en regionale regelingen aansluiting vinden bij de nationale en Europese regelgeving zodat meer Friese bedrijven hun product kunnen door ontwikkelen en daadwerkelijk hun product op de markt kunnen brengen. Hierover zijn schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 39 Reglement van Orde
   

1.     Bent u bekend met dit onderzoek van de heer Faems?

2.     Kunt u aangeven in hoeverre sinds 2010 Friese bedrijven hierdoor getroffen zijn?

3.     Kunt u aangeven wat een “Seal of Excellence” betekent voor het toekennen van Nederlandse of Provinciale innovatiesubsidies, danwel subsidies vertrekt via SNN?

4.     Kunt u aangeven of het mogelijk te maken is om met een “Seal of excellence” (een deel van) het administratieve procedure voor het aanvragen regionale en provinciale subsidies achterwege te laten?

5.     Wat doet de provincie om de provinciale en regionale regelgeving aan te laten sluiten bij nationale en de Europese regelgeving?

6.     Wat kan GS in  SNN verband doen om deze  aansluiting in regelgeving  te verbeteren?

7.     Is GS bereid om Provinciale Staten te informeren over deze resultaten? Zo nee, kan GS aangeven waarom zij dit niet in SNN verband wil nagaan?

 

Indiener(s) VVD - L.P. Stoel
Datum 5 april 2017
Publicatiedatum: 6 april 2017