Provinciale Staten moeten zich uitspreken over noordelijke samenwerking

In het Dagblad van het Noorden van 1 oktober 2011 heeft de Commissaris van de Koningin van Groningen, Max van den Berg, aangegeven dat er volgens hem intensiever moet worden samengewerkt tussen Friesland, Groningen en Drenthe. Tot nu toe bleef de samenwerking tussen de drie noordelijke provincies beperkt tot een onderzoek naar efficiencywinst bij operationele diensten als administratie, inkoop van goederen en het grafisch bedrijf. Dit onderdeel gaat waarschijnlijk om de verschuiving van zo'n 40 formatieplaatsen. Van den Berg heeft nu aangegeven dat deze samenwerking uitgebreid zou moeten worden op terreinen zoals natuurbeleid, wegenbeheer en economische zaken.

 

De VVD in Fryslân vindt dat het aangaan van verplichtingen met derden met betrekking tot overdracht van taken, formatie en budgetten tot de bevoegdheden van Provinciale Staten behoren en dat Provinciale Staten bij dergelijke keuzes en afwegingen in een vroegtijdig stadium door Gedeputeerde Staten moeten worden betrokken. De VVD heeft gevraagd wat Gedeputeerde Staten vinden van een mogelijke intensivering van de noordelijke samenwerking, conform het gedachtegoed van de Groninger CdK en of er reeds daadwerkelijk gesprekken zijn gevoerd over meer verdergaande vormen van samenwerking, dan het thans lopende onderzoek.

Ook vraagt de VVD aan GS of er op bepaalde terreinen ook met andere provincies dan Groningen en Drenthe intensiever zou kunnen worden samengewerkt, zoals bijvoorbeeld Noord-Holland of Flevoland en of er daarnaast overwogen is om bij puur uitvoerende taken meer samenwerking te zoeken met andere partijen zoals bijvoorbeeld het Waterschap. Tenslotte wil de Statenfractie ook weten of GS zelf nog aan andere beleidsvelden denkt, dan door de Groninger CdK genoemd, die eventueel in een meer intensieve vorm van samenwerking zouden kunnen worden ingebracht.

De VVD is van mening dat Provinciale Staten hierover na een gedegen discussie een standpunt in moeten nemen zodat Gedeputeerde Staten ook weer verder kunnen. Fractievoorzitter Tom van Mourik: "Provinciale Staten moeten goed uit kunnen spreken wat ze wel of niet willen met de samenwerking. Zoals het nu gaat met een onderzoekje hier en een interviewtje daar, lopen P.S. het risico met voldongen feiten te worden geconfronteerd en dat is iets wat de VVD niet wil."

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 39 Reglement van Orde

 

Gericht aan

GS / lid van GS

Het college van Gedeputeerde Staten
Onderwerp

 

Samenwerking noordelijke provincies
Vraag / Vragen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)

 

 

2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)

 

 

 

 

 

 

 

In het Dagblad van het Noorden van 1 oktober 2011 (zie bijlage) laat de Groninger CdK, Max van den Berg, zijn licht schijnen op de noordelijke samenwerking. Er moet volgens hem intensiever worden samengewerkt tussen Friesland, Groningen en Drenthe, nu ook op terreinen zoals natuurbeleid, wegenbeheer en economische zaken. Tot nu toe bleef de samenwerking tussen de drie noordelijke provincies beperkt tot een onderzoek naar efficiencywinst bij operationele diensten als administratie, inkoop van goederen en het grafisch bedrijf. Zoals het nu lijkt zal deze laatste ontwikkeling voor Fryslân inhouden dat er n.a.v. het nu lopende onderzoek zo'n 40 formatieplaatsen zouden kunnen verschuiven.

 

Hoe staan GS tegenover de voorstellen en de daarmee verwoorde denkrichting van de Groninger CdK?

 

Zijn er bij de huidige gesprekken over noordelijke samenwerking al wel discussies gevoerd, c.q.  wel of niet voorlopige ideeën geformuleerd, over meer verdergaande vormen van samenwerking tussen de drie noordelijke provincies?

 

Indien ja, waaraan wordt dan gedacht?

 

Indien nee, heeft de Groninger CdK dan een een ballonnetje opgelaten die op voorhand niet met u gecommuniceerd is?

 

Voor welke beleidsvelden, naast de terreinen die momenteel onderzocht worden, zien GS van Fryslân eventueel nog verdere mogelijkheden op het gebied van intensivering van de noordelijke samenwerking? Indien u van mening bent dat u hierover nog geen uitspraken kunt doen, aan welke inhoudelijke en procedurele randvoorwaarden moet dan worden voldaan worden voordat u hierover wel een uitspraak kunt doen.

 

4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)

 

 

 

 

 

 

 

6)

 

 

 

 

7)

 

 

 

 

8)

 

Zou Fryslân op bepaalde terreinen ook met andere provincies dan Groningen en Drenthe intensiever kunnen en willen samenwerken, bijvoorbeeld Noord-Holland of Flevoland? Heeft u daarnaast ook overwogen om bij puur uitvoerende taken meer de samenwerking te zoeken met andere partijen zoals bijvoorbeeld het Waterschap? Dit laatste zou ook onderzocht worden bij de verdere uitwerking van de coöperatiegedachte, kunt u hiervan de stand van zaken aangeven?

 

Zijn GS het met de in het artikel verwoorde stelling van de Groninger CdK eens dat ‘hoe meer wij samen aan de slag gaan, hoe beter we presteren en het kabinet weg kunnen houden?' Houdt deze manier van denken niet in dat het altijd eindigt met het inleveren van taken en bevoegdheden? Komt een fusie juist niet dichterbij met intensievere samenwerking tussen de noordelijke provincies?

 

Hoe en wanneer krijgen Provinciale Staten de exacte resultaten van de huidige gesprekken en onderhandelingen over het lopende samenwerkingsonderzoek in een openbare vergadering om advies voorgelegd?

 

Is het college van GS met de VVD van mening dat het aangaan van verplichtingen met derden m.b.t. overdracht van taken, formatie en budgetten tot de bevoegdheden van PS behoren? Indien nee, waarom niet.

 

Is het college van GS het met de VVD eens dat het noodzakelijk is om PS op een zodanig moment en manier om advies te vragen dat er geen sprake zal zijn van een situatie waarbij PS worden geconfronteerd met voldongen feiten, of een onderhandelingsresultaat waar niets meer aan toe te voegen of te wijzigen valt zonder dat er financiële schade of verstoorde verhoudingen in de noordelijke samenwerking zou ontstaan?

 

Indien ja, op welke manier is GS van plan hier inhoud aan te geven?

 

Indien nee, waarom niet?

 

 

 

Indiener (s)

VVD

 

 

Tom van Mourik, VVD Statenfractie

 

 

 

Bijlage: DvhN - Noorden kan zonder fusie.pdf

 

Omrop Fryslân --> Fragen VVD oer Grinzer ideeën

 

Publicatiedatum: 7 oktober 2011